Projekt - PENÍZE  ŠKOLÁM - CZ.1.07/1.4.00/21.1781

INOVACE

Digitální Učební Materiály

DUM-1/1

Mgr. Martina Skramušská

DUM - Dějepis

Anotace:  Předmět: Dějepis. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Ročník: 6. ročník. Klíčová slova: Historie, archeologie, pomocné vědy historické, prameny, instituce, časová osa, vývoj člověka v pravěku, Keltové, Germáni.

Pomocí interaktivního učebního materiálu, který je vytvořen v aplikaci smart notebook, se žáci seznámí  s vědními obory zkoumajícími  a zpracovávajícími historické prameny, se základními historickými pojmy a s nejdelší etapou v lidské historii – s pravěkem. Získané poznatky si formou různých aktivit procvičí a upevní.

DUM11_1

DUM11_2

DUM11_3

DUM11_4

DUM11_5

DUM11_6

DUM11_7

DUM11_8

DUM11_9

DUM11_10

DUM11_11

DUM11_12

DUM11_13

DUM11_14

DUM11_15

DUM11_16

DUM11_17

DUM11_18

DUM11_19

DUM11_20

DUM-1/2

Mgr. Martina Skramušská

DUM - Dějepis

Anotace: Předmět: Dějepis. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Ročník: 6. ročník. Klíčová slova: Starověké civilizace, Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie, Židé, Řecko

Pomocí interaktivního učebního materiálu, který je vytvořen v aplikaci smart notebook, se žáci seznámí  s učivem starověku. Vymezuje období starověku, shrnuje základní rysy, seznamuje s prvními státy, náboženstvím a typy písma.  Získané poznatky si žáci formou různých aktivit procvičí a upevní.

DUM12_1

DUM12_2

DUM12_3

DUM12_4

DUM12_5

DUM12_6

DUM12_7

DUM12_8

DUM12_9

DUM12_10

DUM12_11

DUM12_12

DUM12_13

DUM12_14

DUM12_15

DUM12_16

DUM12_17

DUM12_18

DUM12_19

DUM12_20

DUM-1/3

Mgr. Lenka Vrabcová

DUM - Čj - abeceda

Anotace: Předmět: Český jazyk - jazyková výchova. Ročník: 1. ročník. Klíčová slova: Vyvozování písmen abecedy.

Pomocí pracovních listů s obrázky, doplňováním do textu a různými cvičeními si žáci osvojí nová písmena. 

DUM13_1

DUM13_2

DUM13_3

DUM13_4

DUM13_5

DUM13_6

DUM13_7

DUM13_8

DUM13_9

DUM13_10

DUM13_11

DUM13_12

DUM13_13

DUM13_14

DUM13_15

DUM13_16

DUM13_17

DUM13_18

DUM13_19

DUM13_20

DUM-2/1

Mgr. Edita Doležalová

DUM - Aj

Anotace: Předmět: Anglický jazyk, Ročník: 4.-6. ročník, Klíčová slova: Slovní zásoba, tematické okruhy, gramatické struktury

Cvičení k aktivnímu procvičování a upevnění slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům. Gramatické struktury (zájmena, předložky, slovosled aj.) Svátky.

DUM21_1

DUM21_2

DUM21_3

DUM21_4

DUM21_5

DUM21_6

DUM21_7

DUM21_8

DUM21_9

DUM21_10

DUM21_11

DUM21_12

DUM21_13

DUM21_14

DUM21_15

DUM21_16

DUM21_17

DUM21_18

DUM21_19

DUM21_20

DUM-2/2

Mgr. Edita Doležalová

DUM - Aj

Anotace: Předmět: Anglický jazyk, Ročník: 6. – 8. ročník, Klíčová slova: Slovní zásoba, tematické okruhy, gramatické struktury.

Gramatické struktury - přehledy a procvičení. Konverzační témata. Procvičení slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům.

DUM22_1

DUM22_2

DUM22_3

DUM22_4

DUM22_5

DUM22_6

DUM22_7

DUM22_8

DUM22_9

DUM22_10

DUM22_11

DUM22_12

DUM22_13

DUM22_14

DUM22_15

DUM22_16

DUM22_17

DUM22_18

DUM22_19

DUM22_20

DUM-2/3

Mgr. Edita Doležalová

DUM - Aj

Anotace: Předmět: Anglický jazyk, Ročník: 3. ročník, Klíčová slova: Slovní zásoba, tematické okruhy, jednoduché gramatické struktury

Cvičení k aktivnímu procvičování a upevnění slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům. Gramatické struktury-jednoduché přehledy a cvičení k upevnění učiva. Rýmovačky, jednoduché dialogy, fráze a kulturní rozdíly - svátky a slavnostní příležitosti.

DUM23_1

DUM23_2

DUM23_3

DUM23_4

DUM23_5

DUM23_6

DUM23_7

DUM23_8

DUM23_9

DUM23_10

DUM23_11

DUM23_12

DUM23_13

DUM23_14

DUM23_15

DUM23_16

DUM23_17

DUM23_18

DUM23_19

DUM23_20

DUM-3/1

David Dvořák

DUM - M - 4.ročník

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace. Ročník: 4. ročník. Klíčová slova: Bod, úsečka, polopřímka, přímka, rovnoběžka, různoběžka, kolmice, kruh, kružnice, trojúhelník, osa úsečky, jednotky délky, hmotnosti, času.

Digitální učební materiály jsou zaměřené na výklad a procvičení učiva. Žáci se seznámí s geometrickými pojmy a početními operacemi a následně aplikují získané vědomosti a dovednosti v úlohách.

DUM31_1

DUM31_2

DUM31_3

DUM31_4

DUM31_5

DUM31_6

DUM31_7

DUM31_8

DUM31_9

DUM31_10

DUM31_11

DUM31_12

DUM31_13

DUM31_14

DUM31_15

DUM31_16

DUM31_17

DUM31_18

DUM31_19

DUM31_20

DUM-3/2

David Dvořák

DUM - M -5.ročník

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace. Ročník: 5. ročník. Klíčová slova: početní operace, trojúhelníky, čtverec, obdélník, obvody a obsahy geometrických obrazců, grafy, souřadnice bodů.

Digitální učební materiály jsou zaměřené na výklad a procvičení učiva. Žáci se seznámí s geometrickými pojmy a početními operacemi a následně aplikují získané vědomosti a dovednosti v úlohách.

DUM32_1

DUM32_2

DUM32_3

DUM32_4

DUM32_5

DUM32_6

DUM32_7

DUM32_8

DUM32_9

DUM32_10

DUM32_11

DUM32_12

DUM32_13

DUM32_14

DUM32_15

DUM32_16

DUM32_17

DUM32_18

DUM32_19

DUM32_20

DUM-3/3

Mgr. Lenka Firmanová

DUM - M - 6.ročník

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace. Ročník: 6. ročník. Klíčová slova: Desetinná čísla, úhel, jednotky délky a hmotnosti, typy trojúhelníků, výšky a težnice trojúhelníku.

Digitální učební materiály z matematiky v 6. ročníku jsou zaměřené na výklad a procvičování učiva. Umožňují všem žákům lépe proniknout do říše čísel, kde se žáci seznamují s desetinnými čísly, v oblasti geometrie se orientují mezi úhly a trojúhelníky, získávají základní dovednosti v rámci měření a rýsování úhlů, středních příček, výšek a těžnic trojúhelníků.

DUM33_1

DUM33_2

DUM33_3

DUM33_4

DUM33_5

DUM33_6

DUM33_7

DUM33_8

DUM33_9

DUM33_10

DUM33_11

DUM33_12

DUM33_13

DUM33_14

DUM33_15

DUM33_16

DUM33_17

DUM33_18

DUM33_19

DUM33_20

DUM-4/1

Mgr. Lenka Firmanová

DUM - M - 7.roč.

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace. Ročník: 7. ročník. Klíčová slova: Zlomky, shodnost rovinných obrazců – trojúhelníků, celá čísla.

Digitální učební materiály z matematiky v 7. ročníku jsou zaměřené na výklad a procvičování učiva. Prostřednictvím nich žáci pronikají do říše zlomků a celých čísel, seznamují se s novým zápisem čísla v podobě zlomku, učí se provádět všechny početní operace se zlomky, poznávají shodné útvary a získávají základní dovednosti v konstrukci trojúhelníků pomocí vět o shodnosti.

DUM41_1

DUM41_2

DUM41_3

DUM41_4

DUM41_5

DUM41_6

DUM41_7

DUM41_8

DUM41_9

DUM41_10

DUM41_11

DUM41_12

DUM41_13

DUM41_14

DUM41_15

DUM41_16

DUM41_17

DUM41_18

DUM41_19

DUM41_20

DUM-4/2

Mgr. Lenka Firmanová

DUM - Z - 6.roč.

Anotace: Předmět: Zeměpis. Ročník: 6. ročník. Klíčová slova: Vesmír, glóbus, zeměpisná poloha, mapa, krajinná sféra.

Pomocí digitálních učebních materiálů ze zeměpisu v 6. ročníku žáci získávají základní informace o vesmíru, pronikají do jeho tajů, poznávají krajinnou sféru a učí se orientovat na globusu, v mapě, zpracovávat získané informace a využívat je v dalším vzdělávání a v praktickém životě.

DUM42_1

DUM42_2

DUM42_3

DUM42_4

DUM42_5

DUM42_6

DUM42_7

DUM42_8

DUM42_9

DUM42_10

DUM42_11

DUM42_12

DUM42_13

DUM42_14

DUM42_15

DUM42_16

DUM42_17

DUM42_18

DUM42_19

DUM45_20

DUM-4/3

Mgr. Lenka Firmanová

DUM - Z - 7.roč.

Anotace: Předmět: Zeměpis. Ročník: 7. ročník. Klíčová slova: Austrálie a Oceánie, Amerika – přírodní poměry, USA, Kanada, Mexiko, Střední Amerika, Jižní Amerika.

Digitální učební materiály ze zeměpisu v 7. ročníku jsou zaměřené na výklad učiva. Umožňují žákům postupně odhalovat přírodní poměry v Austrálii a Americe, poznávat život lidí v různých regionech světa a získané informace využít v jejich dalším vzdělávání.

DUM43_1

DUM43_2

DUM43_3

DUM43_4

DUM43_5

DUM43_6

DUM43_7

DUM43_8

DUM43_9

DUM43_10

DUM43_11

DUM43_12

DUM43_13

DUM43_14

DUM43_15

DUM43_16

DUM43_17

DUM43_18

DUM43_19

DUM43_20

DUM-5/1

Mgr. Jaroslav Hasil

DUM - Pč

Anotace: Předmět: Mediální výchova – časopis, volitelný předmět Ročník: 6. – 9. ročník. Klíčová slova: Mediální výchova, školní časopis.

Pomocí prezentací lze organizovat výuku v předmětu mediální výchova a vytvářet školní časopis. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Mediální výchova – školní časopis umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.

DUM51_1

DUM51_2

DUM51_3

DUM51_4

DUM51_5

DUM51_6

DUM51_7

DUM51_8

DUM51_9

DUM51_10

DUM51_11

DUM51_12

DUM51_13

DUM51_14

DUM51_15

DUM51_16

DUM51_17

DUM51_18

DUM51_19

DUM51_20

DUM-5/2

Mgr. Jaroslav Hasil

DUM - Pč

Anotace:Předmět: Člověk a svět práce – počítačová grafika a digitální fotografie.  Ročník: 8. ročník. Klíčová slova: Počítačová grafika a digitální fotografie.

Pomocí prezentací lze organizovat výuku v předmětu počítačová grafika a digitální fotografie. Prostřednictvím digitální technologie (digitální fotoaparát) žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti. Uplatňuje tvořivý přístup, vlastní iniciativu a tvořivost. Získané dovednosti a kompetence je schopen využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

DUM52_1

DUM52_2

DUM52_3

DUM52_4

DUM52_5

DUM52_6

DUM52_7

DUM52_8

DUM52_9

DUM52_10

DUM52_11

DUM52_12

DUM52_13

DUM52_14

DUM52_15

DUM52_16

DUM52_17

DUM52_18

DUM52_19

DUM52_20

DUM-5/3

Mgr. Jaroslav Hasil

DUM - Pč

Anotace:Předmět: Informační a komunikační technologie.  Ročník: 7. ročník. Klíčová slova: Počítačová grafika vektorová a bitmapová.

Pomocí prezentací lze organizovat výuku v předmětu informační a komunikační technologie. Prostřednictvím grafického SW - řady COREL DRAW a PHOTO PAINT žák samostatně vytváří příležitostné grafiky (spojením výtvarného prvku a text). Kriticky posuzuje výtvarnou a obsahovou úroveň mediálního sdělení a vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti. Uplatňuje tvořivý přístup, vlastní iniciativu a tvořivost. Získané dovednosti a kompetence je schopen využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

DUM53_1

DUM53_2

DUM53_3

DUM53_4

DUM53_5

DUM53_6

DUM53_7

DUM53_8

DUM53_9

DUM53_10

DUM53_11

DUM53_12

DUM53_13

DUM53_14

DUM53_15

DUM53_16

DUM53_17

DUM53_18

DUM53_19

DUM53_20

DUM-6/

Ivana Janošová

DUM - Fy - fyzikální veličiny

Anotace: Předmět: Fyzika – fyzikální veličiny. Ročník: 6. - 7. ročník. Klíčová slova: Fyzikální veličiny, měřidla fyzikálních veličin, značky, jednotky.

Pomocí prezentace Smart Board lze uskutečnit výuku v hodinách fyziky se zaměřenímna fyzikální veličiny. Žák se seznamuje se základními informacemi o fyzikálních veličinách, chápe vzájemné vztahy mezi veličinami. Samostatně pracuje s měřidly, laboratorními přístroji a pomůckami, přičemž využívá metod poznávání (pozorování, pokusy, měření), které může využít v následném vzdělávání a v praktickém životě.

DUM61_1

DUM61_2

DUM61_3

DUM61_4

DUM61_5

DUM61_6

DUM61_7

DUM61_8

DUM61_9

DUM61_10

DUM61_11

DUM61_12

DUM61_13

DUM61_14

DUM61_15

DUM61_16

DUM61_17

DUM61_18

DUM61_19

DUM61_20

DUM-6/2

Papoušková

DUM - Ch

Anotace: Předmět: Chemie. Ročník: 9. ročník. Klíčová slova: Alkany, alkeny, alkyny, deriváty uhlovodíků, karboxylové kyseliny a estery karboxylových kyselin, tuky, cukry, bílkoviny, plasty, výroba železa.

Digitální učební materiály jsou zaměřené na výklad a procvičení učiva. Žáci se seznámí s organickými sloučeninami, s přírodními a makromolekulárními látkami, s průmyslovým využitím redoxních reakcí při výrobě kovů. Následně aplikují získané vědomosti a dovednosti v úlohách. 

DUM62_1

DUM62_2

DUM62_3

DUM62_4

DUM62_5

DUM62_6

DUM62_7

DUM62_8

DUM62_9

DUM62_10

DUM62_11

DUM62_12

DUM62_13

DUM62_14

DUM62_15

DUM62_16

DUM62_17

DUM62_18

DUM62_19

DUM62_20

DUM-6/3

Ing. Jan Vrtiška

DUM - CH

Anotace: Předmět: Chemie, Ročník: 8. ročník. Klíčová slova: Periodická soustava prvků, chemické názvosloví, chemické vazby, rovnice, kyseliny, látkové množství

Pomocí interaktivních cvičení a prezentací se žáci procvičí probíranou látku chemie v osmém ročníku. Získané informace a dovednosti z výuky využijí v dalším vzdělávání i v praktickém životě.

DUM63_1

DUM63_2

DUM63_3

DUM63_4

DUM63_5

DUM63_6

DUM63_7

DUM63_8

DUM63_9

DUM63_10

DUM63_11

DUM63_12

DUM63_13

DUM63_14

DUM63_15

DUM63_16

DUM63_17

DUM63_18

DUM63_19

DUM63_20

DUM-7/1

Mgr. Lenka Šnejdarová

DUM - Čj - slovní druhy

Anotace: Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova, Ročník: 5. ročník. Klíčová slova: Slovní druhy.

Cílem je získávání znalostí a dovedností v oblasti jazykové výchovy, pomocí programu Smart notebook, které umožňují žákům porozumět a správně vnímat různá jazyková sdělení, vhodně se vyjadřovat a uplatňovat výsledky svého poznávání v dalších oblastech vzdělávání. Žáci se učí rozlišovat slovní druhy, užívat v mluveném projevu jejich správné gramatické tvary a využívat jich ve vhodné komunikační situaci.

DUM71_1

DUM71_2

DUM71_3

DUM71_4

DUM71_5

DUM71_6

DUM71_7

DUM71_8

DUM71_9

DUM71_10

DUM71_11

DUM71_12

DUM71_13

DUM71_14

DUM71_15

DUM71_16

DUM71_17

DUM71_18

DUM71_19

DUM71_20

DUM-7/2

Mgr. Romana Krčmářová

DUM - tvrdé a měkké souh.

Anotace: Předmět: Český jazyk - jazyková výchova. Ročník: 2 ročník. Klíčová slova: Tvrdé a měkké souhlásky.

Pomocí interaktivních listů v programu Smart Notebook žáci vyvozují tvrdé a měkké souhlásky a procvičují psaní I - Y po těchto souhláskách. Získané vědomosti upevňují formou různých aktivit - doplňovací cvičení, křížovky, tvoření vět s danými slovy, hledání vhodných synonym a antonym.

DUM72_1

DUM72_2

DUM72_3

DUM72_4

DUM72_5

DUM72_6

DUM72_7

DUM72_8

DUM72_9

DUM72_10

DUM72_11

DUM72_12

DUM72_13

DUM72_14

DUM72_15

DUM72_16

DUM72_17

DUM72_18

DUM72_19

DUM72_20

DUM-7/3

Mgr. Lucie Ondráčková

DUM - Čj-vyjmenovaná slova

Anotace: Předmět: český jazyk - jazyková výchova. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. - 3.ročník. Klíčová slova - obojetnými souhláskami, vyjmenovaná slova.

Žáci si osvojují vyjmenovaná slova doplňováním v různých pracovních listech. Pomocí interaktivního učebního materiálu, který je vytvořen v aplikaci smart notebook, se žáci seznámí s obojetnými souhláskami. Osvojují si všechna vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Získané vědomosti si formou různých aktivit procvičí. 

DUM73_1

DUM73_2

DUM73_3

DUM73_4

DUM73_5

DUM73_6

DUM73_7

DUM73_8

DUM73_9

DUM73_10

DUM73_11

DUM73_12

DUM73_13

DUM73_14

DUM73_15

DUM73_16

DUM73_17

DUM73_18

DUM73_19

DUM73_20

DUM-8/1

Mgr. Martina Skramušská

DUM - Čj

Anotace: Předmět: Český jazyk a literatura. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 5. ročník. Klíčová slova: shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč, věta jednoduchá, souvětí, sestavování textu

Pomocí interaktivního učebního materiálu, který je vytvořen v aplikaci smart notebook, se žáci seznámí  s pravidly shody přísudku s podmětem,  s přímou a nepřímou řečí a jejich použitím, s větou jednoduchou a souvětím a jejich použitím v souvislém textu. Získané poznatky si formou různých aktivit procvičí a upevní.

DUM81_1

DUM81_2

DUM81_3

DUM81_4

DUM81_5

DUM81_6

DUM81_7

DUM81_8

DUM81_9

DUM81_10

DUM81_11

DUM81_12

DUM81_13

DUM81_14

DUM81_15

DUM81_16

DUM81_17

DUM81_18

DUM81_19

DUM81_20

DUM-8/2

Mgr. Martina Skramušská

DUM - Čj

Anotace: Předmět: Český jazyk a literatura. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 8. ročník. Klíčová slova: Charakteristika, líčení, žákovský a strukturovaný životopis, motivační dopis, vypravování.

Pomocí interaktivního učebního materiálu, který je vytvořen v aplikaci smart notebook, se žáci seznámí  s vybranými slohovými útvary, s jazykovými prostředky, se slohovými postupy a s možnostmi jejich využití. Získané poznatky si formou různých aktivit procvičí a upevní.

DUM82_1

DUM82_2

DUM82_3

DUM82_4

DUM82_5

DUM82_6

DUM82_7

DUM82_8

DUM82_9

DUM82_10

DUM82_11

DUM82_12

DUM82_13

DUM82_14

DUM82_15

DUM82_16

DUM82_17

DUM82_18

DUM82_19

DUM82_20

DUM-8/3

Ivana Žilková

DUM - Čj

Anotace: Předmět: Český jazyk a literatura Ročník:  9. ročník. Klíčová slova: Tvarosloví – slovní druhy. Skladba – větné členy, vedlejší věty, poměry.

Prezentace slouží k procvičení a upevnění učiva českého jazyka-mluvnice formou interaktivních cvičení.Tvarosloví – procvičování neohebných slovních druhů, jejich mluvnických kategorií a pravopisu.Skladba – procvičování větných členů, věty jednoduché, souvětí – souřadné, podřadné, vedlejších vět, poměrů mezi souřadně spojenými větami a větnými členy. Interpunkce ve větách.

DUM83_1

DUM83_2

DUM83_3

DUM83_4

DUM83_5

DUM83_6

DUM83_7

DUM83_8

DUM83_9

DUM83_10

DUM83_11

DUM83_12

DUM83_13

DUM83_14

DUM83_15

DUM83_16

DUM83_17

DUM83_18

DUM83_19

DUM83_20

DUM-9/1

Mgr. Zuzana Fuchsová

DUM - M - sčítání a odčítání

Anotace:Předmět: Matematika. Ročník: 1. a 2. ročník. Klíčová slova: součet, rozdíl, součin, podíl, hned před, hned za, uspořádání podle velikosti, rozklad čísel na desítky a jednotky, nerovnost, rovnost, slovní úlohy, šifry.

Pomocí prezentace digitálního učebního materiálu se děti učí sčítat a odčítat v oboru přirozených čísel 0 - 100, učí se též násobit a dělit v oboru přirozených čísel 0 - 50. Seznamují se s geometrickými tvary, přesouvají správné výsledky k daným příkladům, náhodně odkrývají čísla, která následné přiřazují k obrázkům. Provádí možné varianty platby mincemi a bankovkami v dané hodnotě.

DUM91_1

DUM91_2

DUM91_3

DUM91_4

DUM91_5

DUM91_6

DUM91_7

DUM91_8

DUM91_9

DUM91_10

DUM91_11

DUM91_12

DUM91_13

DUM91_14

DUM91_15

DUM91_16

DUM91_17

DUM91_18

DUM91_19

DUM91_20

DUM-9/2

Mgr. Lenka Šnejdarová

DUM - M - násobení a dělení

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace, Ročník: 3. ročník. Klíčová slova: Násobení a dělení do 100.

Pomocí programu Smart notebook si žáci osvojují písemné algoritmy početních operací, nezbytné matematické vzorce a rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů. Získané vědomosti a dovednosti využijí především v praktickém životě.

DUM92_1

DUM92_2

DUM92_3

DUM92_4

DUM92_5

DUM92_6

DUM92_7

DUM92_8

DUM92_9

DUM92_10

DUM92_11

DUM92_12

DUM92_13

DUM92_14

DUM92_15

DUM92_16

DUM92_17

DUM92_18

DUM92_19

DUM92_20

DUM-9/3

Mgr. Květoslava Svatošová

DUM - M - 8.ročník

Anotace: Předmět: Matematika a její aplikace. Ročník: 8. ročník. Klíčová slova: Procenta, druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, mnohočleny

Digitální učební materiály jsou zaměřené na výklad a procvičení učiva. Žáci se seznámí s potřebným matematickým aparátem a početními operacemi a následně aplikují získané vědomosti a dovednosti v úlohách.

DUM93_1

DUM93_2

DUM93_3

DUM93_4

DUM93_5

DUM93_6

DUM93_7

DUM93_8

DUM93_9

DUM93_10

DUM93_11

DUM93_12

DUM93_13

DUM93_14

DUM93_15

DUM93_16

DUM93_17

DUM93_18

DUM93_19

DUM93_20

DUM-10/1

Ing. Jan Vrtiška

DUM - Pč - finanční gramotnost

Anotace: Předmět: Finanční gramotnost, Ročník: 9. ročník. Klíčová slova: Finanční gramotnost, ekonomie, ekonomika

Prostřednictvím informačních a komunikačních technologií umožňuje všem žákům orientovat se v problematice peněz a cen a být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný
rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

DUM101_1

DUM101_2

DUM101_3

DUM101_4

DUM101_5

DUM101_6

DUM101_7

DUM101_8

DUM101_9

DUM101_10

DUM101_11

DUM101_12

DUM101_13

DUM101_14

DUM101_15

DUM101_16

DUM101_17

DUM101_18

DUM101_19

DUM101_20

DUM-10/2

Ing. Jan Vrtiška

DUM - Pč - finanční gramotnost

Anotace: Předmět: Finanční gramotnost, Ročník: 9. ročník. Klíčová slova: Finanční gramotnost, ekonomie, ekonomika

Prostřednictvím informačních a komunikačních technologií umožňuje všem žákům orientovat se v problematice peněz a cen a být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný
rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

DUM102_1

DUM102_2

DUM102_3

DUM102_4

DUM102_5

DUM102_6

DUM102_7

DUM102_8

DUM102_9

DUM102_10

DUM102_11

DUM102_12

DUM102_13

DUM102_14

DUM102_15

DUM102_16

DUM102_17

DUM102_18

DUM102_19

DUM102_20

DUM-10/3

Ing. Jan Vrtiška

DUM - Vol - základy admin.

Anotace: Předmět: Základy administrativy, volitelný předmět Ročník: 9. ročník. Klíčová slova: Hmatová metoda, ergonomie, pravidla pro grafickou úpravu textu

Pomocí prezentací se žáci seznámí s historií vývoje psacích strojů, vývojem metod výuky psaní na stroji, počítači, s pravidly pro grafickou úpravu textu. Získané informace a dovednosti z výuky prostřednictvím programu ATF využijí v dalším vzdělávání i v praktickém životě.

DUM103_1

DUM103_2

DUM103_3

DUM103_4

DUM103_5

DUM103_6

DUM103_7

DUM103_8

DUM103_9

DUM103_10

DUM103_11

DUM103_12

DUM103_13

DUM103_14

DUM103_15

DUM103_16

DUM103_17

DUM103_18

DUM103_19

DUM103_20