Školní speciální pedagog - Mgr. Marie Vitvarová (0,5 úvazku) (upload 25/04/2016)

 
Kontakt:

vitvarova.marie@centrum.cz - pro objednání rodičů ke konzultaci

Konzultační hodiny:

středa - 13:00 - 14:30 hodin

(dle dohody i v jiném termínu)

Číslo dveří 49.

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou  na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Práce se žáky:

 1.     Depistážní činnosti:

 ·       Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 ·       Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží

·        Příprava dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracování a analýza jejich výsledků

 ·       Náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním

 2.     Diagnostické činnosti:

 ·       Příprava diagnostických činností

 ·       Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory

 3.     Intervenční činnosti:

 ·       Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky (procvičování jemné a hrubé motoriky, posilování zrakového vnímání a rozlišování, sluchové analýzy a syntézy, posilování paměti, koncentrace pozornosti a logického uvažování, zlepšování techniky čtení, jeho porozumění a orientaci v textu, práce s textem, opakování gramatických pravidel apod.  

.        Logopedická prevence

 ·       Konzultace

  4.     Jiné aktivity:

 ·       Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky

 ·       Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

 ·       Dokumentace a administrativa

 Práce s ostatními subjekty:

 1.        Intervenční činnosti:

 ·       Konzultace a poradenství se zákonnými zástupci žáků

 ·       Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 ·       Konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 ·       Průběžná komunikace a kontakty se zákonnými zástupci žáků

 ·       Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí

 2.        Metodické a koordinační činnosti:

 ·          Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole

 ·          Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy a asistenty pedagoga

 ·          Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

 ·          Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště

 ·          Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů

 ·          Poradenství v oblasti užívání kompenzačních a jiných pomůcek

 ·          Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu

 3.     Jiné aktivity:

 ·           Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

 ·           Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

·           Účast na poradách školy

·           Dokumentace a administrativa