Školní rok 2015/2016

Školní metodik prevence - Mgr. Petra Kratochvílová

Foto z preventivních akcí:
Akce 1. exkrementy
Akce 2. beseda s MěP
Akce 3. divadlo Vetři
Akce 4. pear program
Akce 5. nezávislák
Akce 6. sedmikráska
Akce 7  VV prevence
Akce 8 Protidrogový vlak 2016

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

je soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.
Na naší škole se zaměřujeme v oblasti prevence rizikového chování na posilování pozitivních vzorců chování, postojů a hodnot, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci. Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní chování, informujeme je o důsledcích rizikového chování, vytváříme pozitivní klima na škole. Na prevenci se podílejí všichni členové pedagogického sboru.
Minimální preventivní program je dokumentem školy, který vychází z legislativy MŠMT a je zpracováván vždy na jeden školní rok.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Petra Kratochvílová

AKTIVITY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE:

·         Koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.

·         Pravidelně se účastní schůzek metodiků prevence ZŠ, spolupracuje s PPP, SVP, Policií ČR

a Městskou policií v Mostě a dalšími organizacemi podílejícími se na prevenci.

·         Sleduje ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.

  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Poskytuje rodičům a žákům konzultační hodiny
  • Účastní se seminářů, vzdělávacích akcí v rámci prevence rizikového chování

·         Spolupracuje se školním parlamentem a redakcí školního časopisu

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Konzultaci je vhodné domluvit dopředu, lze domluvit i v jiném termínu.

 KONTAKT

petra.kratochvilova@centrum.cz

DOKUMENTY

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/18 zde.

 
ZAJÍMAVÁ VIDEA K PREVENCI – nebezpečí internetu, facebooku:

https://www.youtube.com/watch?v=UUXPpNwzMSU

https://www.youtube.com/watch?v=R-gciaHbIiM

https://www.youtube.com/results?search_query=sexperti+facebook


KRIZOVÁ PORADNA – tel. 728697202, e-mailové poradenství: ldt.most@seznam.cz

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ – tel. 476701444

Užitečné odkazy:

www.prevence-info.cz
www.odrogach.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.bezpecne-online.cz
www.e-nebezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
www.saferinternet.cz
 www.seznamsebezpecne.cz 
 www.bezpecnyinternet.cz
Minimální preventivní program 2015/2016 k nahlédnutí zde.

 

Upload 18/04/2016