Plán výchovného poradce zde.

Asociace výchovných poradců zde.

INFO školní rok 2017/2018 na školní rok 2018/2019
informace jsou aktualizovány (upload 11/12/2017)
*********************************************************************************************************************************************************************************
MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 zde.
*********************************************************************************************************************************************************************************
Vyhláška č.353/2016Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zde.
**********************************************************************************************************************************************************************************

CERMAT povinné přijímačky na střední školy 2018

 

Také v roce 2018 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů zakončených maturitní zkouškou. Proběhnou v polovině dubna, přihlášku je nově nutno podat už do 1. března 2018.


Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká i v příštím roce uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou.

Koho se jednotné testy netýkají

·         obory vzdělání se závěrečnou zkouškou

·         obory vzdělání s výučním listem

·         obory zkráceného studia 

·         obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona

·         obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Co vás v testech CERMAT čeká

Testy se skládají z matematiky a českého jazyka a literatury a jsou připraveny v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia.

Testy jsou v papírové podobě.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut.

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2018

Pro jaký typ studia

1. termín

2. termín

Čtyřleté studium (pro 9. ročníky)

12. 4. 2018

16. 4. 2018

Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)

13. 4. 2018

17. 4. 2018

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Hodnocení testů

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Jak se připravit na testy CERMAT

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet. Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na našem webu.

Pokud máte v matematice rezervy, připravte se v online kurzu z matematiky pro přijímačky na osmiletá gymnázia. Procvičíte si testy, můžete se podívat na vysvětlující videa u témat, kterým nerozumíte.Více informací na: http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/cermat-povinne-prijimacky-na-stredni-skoly-2018?gclid=EAIaIQobChMI6Mb4kPbT1gIVCmQZCh2HzgCwEAAYAiAAEgJ6yPD_BwE#ixzz4uQZtduNj


**********************************************************************************************************************************************************************************

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA OBOR GRAFICKÝ DESIGN zde.new

INFORMACE - Přijímačky na SCIU zde. 

Obory pro žáky z nižších tříd zde.

Střední školy na okrese Most na školní rok 2018/2019 zde.

Dny otevřených dveří zde.

Motivační stipendijní program zde.

Prezentační výstavy středních škol zde.

Střední školy se portovním zaměřením zde.

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019 zde.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 1 přihlášku a na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Tuto přihlášku obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem. Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Rodiče doplní název příslušných středních škol, kód oboru. Uchazeč odevzdá přihlášku výchovnému poradci do 16. 2. 2018 ke kontrole. Škola potvrdí prospěch na dané přihlášce a uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2018. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

První kolo

1. termín jednotné přijímací zkoušky:

- pro obory vzdělávání, včetně nástavbového studia 12. dubna 2018

- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 13. dubna 2018

2. termín jednotné přijímací zkoušky:

- pro obory vzdělávání, včetně nástavbového studia16. dubna 2018

- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2018

Obory vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění od 2. 1. do 15. 1. 2018                                                                       

Obory vzdělávání v konzervatoři od 15. 1. do 31. 1. 2018

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2018

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři.

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna.Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 1. 3. 2018. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek, na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2017. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2017. Zápisový lístek obdržíte do 30. 11. 2017. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy a na nástěnce výchovného poradce.

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

Informace:


*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Vyhláška o přijímacím řízení ke třednímu vzdělávání zde.

Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT zde.

INFORMACE CERMATU zde.
SCIO informace zde.
Testování zde.

********************************************************************************************************************************************************************************
Formulář přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou ke stažení zde.
NOVÝ formulář přihlášky na SŠ denní studium ke stažení zde.¨
VYSVĚTLIVKY K TISKOPISŮM PŘIHLÁŠEK ZDE.
Vzor pro odvolání zde.
Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami zde.

********************************************************************************************************************************************************************************

Závazné termíny:

do 30. listopadu 2016 - Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017- Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

******************************************************************************************************************************************************************************************************

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

********************************************************************************************************************************************************************************
Bezplatná konzultace AC EDUCATION s.r.o. - udržitelnost projektu
http://aceducation.cz/karierova-poradna/
Hra:
http://hra.aceducation.cz/

Národní soustava kvalifikací - Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR  zde.


********************************************************************************************************************************************************************************

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017,
Čj.: MSMT-7896/2016-3/


Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

·         sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,

·         konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,

·         přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

·         jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

·         jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

·         jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,

·         školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

·         v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.

·         mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

·         podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

·         vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,

·         po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),

·         vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

·         výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

·         termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,

·         termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,

·         termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn dne 2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

*************************************************************************************************************************************
ips

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)


Střední školy na Mostecku zde.
Dny otevřených dveří ve středních školách na Mostecku zde.
Termíny přehlídek středních škol v Ústeckém kraji zde.
***************************************************************************************************

Další užitečné odkazy - zjisti čím ti mohou prospět:

www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.aspx

www.infoabsolvent.cz

www.ceskaskola.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zkola.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.proskoly.cz


http://www.orienteexpress.cz/ 
http://www.orienteexpress.eu/ 
http://www.job-tip.cz/ 
http://www.occupationsguide.cz/ 

Od letošního února kurz k získání základního vzdělání nabízí Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace.

Bližší informace naleznete v přílohách tohoto e-mailu, příp. na www.zschanov.cz. Podle informace Mgr. Moniky Kynclové, ředitelky chanovské školy, se kurz z důvodu nízkého zájmu ze strany veřejnosti zatím neotevřel, další je plánován od září 2016.

Kurz pro získání základního vzdělání.pdf - ke stažení zde (228kB).

Přihláška do kurzu.pdf - ke stažení zde (136 kB).

Kurz základního vzdělání_info.pdf - ke stažení zde (239 kB).

Přihláška k závěrečné zkoušce.pdf - ke stažení zde (136kB).
INFO 2015/2016 - Zdroje informací 


Moderní robotizované pracoviště zde.
( https://www.youtube.com/watch?v=qgOgFqYu3lM)

Zhodnoť zdroje informací.

Průmyslová zóna TRIANGEL u Žatce - http://www.industrialzonetriangle.com/cs
Strategická rozvojová zóna JOSEPH u Mostu - https://www.youtube.com/embed/j0ZJzVaO40Y?rel=0&autoplay=1

https://www.youtube.com/watch?v=dQ-eY4NT_GE&list=PLA351425B4BD562D2&index=10


Videoupoutávky studijních oborů v Mostě a okolí:

www.youtube.com/watch?v=iVxXpXgOPrI
www.youtube.com/watch?v=JQ_uAzzSWkQ
www.youtube.com/watch?v=l04GWfFMHpY
www.youtube.com/watch?v=cgIpurnvWOk
www.youtube.com/watch?v=kO7D6vTzJMc
www.youtube.com/watch?v=wStZ0jDk5Zk
www.youtube.com/watch?v=tcLjXOjxAB4
www.youtube.com/watch?v=rSfNqy_btrg


http://www.vychova-vzdelavani.cz/ -
Výchova k volbě povolání je součástí všeobecného vzdělávání, které zahrnuje přípravu na svět práce, postupnou profesní orientaci a pomoc při volbě profesionální dráhy. Rozšiřuje obecně pracovní kompetence a předprofesní dovednosti, seznamuje s trhem práce, povinnostmi a právy pracujících, vztahy na pracovišti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, poskytuje vhled do charakteristických rysů a typů zaměstnání, seznamuje se socioekonomickým statusem profesí atd. (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 278).