INFORMACE na školní rok 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

ZÁPIS DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019  a v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin.. 


*********************************************************************************************************************************************************************************

Vážení rodiče, než půjdete k zápisu, přijďte se podívat do školy. Stačí se nahlásit vedení školy a budou vám poskytnuty požadované informace.

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, vítáme Vás na naší stránce a pokusíme se Vám odpovědět na nejčastěji kladené otázky. S dalšími se laskavě obracejte na naši e-mailovou adresu. Děkujeme.

Zápis do školy je významným dnem pro dítě i celou rodinu, proto nespěchejte a slavnostně se oblečte.
Udělejte si v den zápisu více času na dítě i na sebe.
Oslavte zápis návštěvou cukrárny nebo připravte doma slavnostní večeři (podávejte potomkovo oblíbené jídlo).
Dítěti udělá radost, když s ním k zápisu půjdou oba rodiče.
Vyfotografujte si dítě například před budovou školy, budete mít hezkou vzpomínku. - Většina základních škol respektuje přání rodičů sledovat průběh zápisu, avšak rodiče by do zápisu neměli zasahovat.
Chcete-li natáčet dítě u zápisu videokamerou, domluvte se nejdřív s učitelkou. - Zápis do první třídy slouží k přihlášení dítěte k povinné školní docházce (případně k podání žádosti o předčasný nástup do základní školy nebo o odklad školní docházky) a k posouzení školní připravenosti dítěte ke vstupu do první třídy.
Přihlásit dítě ke školní docházce je povinnost rodičů!
Písemnou žádost o odklad školní docházky podávají rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejpozději do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osm let.

Zdroj:http://www.portal.cz/
 


Ve škole je jako bezplatná služba pro žáky a jejich rodiče zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

šMgr. Marie  Vitvarová,  speciální pedagog

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pracoviště Most

Jana Palacha 1534
434 01 Most, Tel./fax: 476 708 847, 723 321 593

elokované pracoviště PPP Most, Ukrajinská 379, Litvínov, tel. : 476 765 145

Nabízí metodickou pomoc a spolupráci rodičům budoucích prvňáčků, eventuálně diagnostické vyšetření školní zralosti.

E-mail: most@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/most

 

Dětská psychiatrická ambulance

Jugoslávská 1636, MUDr. Gabriela Šilhartová, ordinační hodiny: út,st,čt 7:30 - 15:00 hodin

tel.: 702 016 837

MUDr. Alena Victorinová působí v Chomutově

 tel:321 721 412

LOGOPEDIE

PhDr. Miroslava Sedlárová

Tř. Budovatelů, v budově VUHU, hlavní vchod, číslo dveří 314

Klinická logopedie, Nemocnice Most - Poliklinika
Mgr. Martina Klazarová - tel. 607 223 678, 737 430 370, 476 172 430
Je nutné doporučení od dětského lékaře a objednání.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11

pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26)
J. A. Komenského
Kpt. Jaroše
Lidická
Lipová 1841
Lipová 3321
Lipová 390
Lipová 803 - 808
Lipová 819
M. J. Husa
Okružní 1718 - 1719
Okružní 1733
Okružní 3130
V Sadech
Velebudická

 

Nástup do školy se nezdařil? Ještě je cesta zpět!

Klíčová slova: škola, školka, školní zralost

Není-li dítě skutečně pro školu zralé, je ještě do konce ledna možné vrátit jej do školky. To však může být pro dítě stejně traumatizující jako jeho dosavadní zaostávání ve třídě.

Nepovedený start se může stát a není to nikdy chyba dítěte. Nejčastěji bývá způsoben chybnou interpretací testu školní zralosti, neodhadnutím vývoje dítěte přes prázdniny. Příčinou neúspěchu mohou být také příliš velké ambice rodičů, kteří si nejsou schopni připustit, že by dítě dostalo odklad.

I když v dnešní době je odložení školní docházky spíše trendy a proto se v současnosti objevují situace opačné – zcela zralé dítě bývá ještě rok ponecháno ve školce. I tento model však může dítěti přivodit řadu problémů a proto je důležité, aby odhad vývoje dítěte byl co nepřesnější.

Pokud bylo dítě nezralé v květnu, měl se test školní zralosti zopakovat po prázdninách, protože to děti udělají někdy největší skok a často vývojové nesrovnalosti doženou. Vždy musí převážit důvody pro zahájené školní docházky.

Jak působí zralý školák?

Kolem šestého roku dochází totiž ve vývoji dítěte k velkým změnám. Je schopné rozpoznávat detaily celku (důležité pro nácvik čtení), dokáže se více ovládat, přestává žít jen ve světě své fantazie, umí se soustředit (cca 10 minut).

Je přiměřeně samostatné, zvládá být určitou dobu bez rodičů, umí si záměrně zapamatovat např. zadání úkolu). Reguluje své emoce, komunikuje s vrstevníky. Myšlení postupně přechází od názorného k logickému. Ve fyzickém vývoji se především mění proporce, pro tuto zralost se používá tzv. Filipínská míra (dítě si dosáhne přes hlavu na ucho).  

Proč se to nepovedlo?

Častou příčinou dodatečného odkladu bývá přetrvávající hravost dítěte, která se neslučuje se záměrným učením, plněním školních povinností, soustředěním a chápáním role žáka a učitele. Dítě bývá roztěkané, nerozumí, proč si má něco zapamatovat. Nedokáže se soustředit, neumí být hráčem v týmu, proto může mít časem i problémy se zařazením do kolektivu.  Vodítkem bývá také velmi pomalé tempo zvládání látky, dítě na řadu úkolů svou úrovní vývoje nestačí a začíná za třídou zaostávat.

Výsledkem takové školní docházky může být dlouhodobý stres, přetěžování domácí přípravou a tím i odpor ke škole, který může vyústit i v psychosomatické potíže jako je ranní nevolnost, pomočování, návrat o vývojový stupeň níže, stagnace.  V takovém případě je na zvážení rodičů, zda nepožádat o dodatečný odklad školní docházky.

Samozřejmě by na přetrvávající potíže měl upozornit především třídní učitel. Přechod zpátky do školky je nutné provést nanejvýš citlivě, protože okolí (zejména jeho vlastní rodina) jej už bere jako velkého školáka a návrat zpátky - nevhodně komentovaný, může v dítěti vyvolat pocit, že selhalo, že na školu prostě nemá. Chyba dítěte to přitom rozhodně není!

 

Jak postupovat při dodatečném odkladu

Žádost podává zákonný zástupce nezletilého dítěte. Poraďte se s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy. Doporučujeme jednat také s výchovným poradcem školy. Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku. Písemnou žádost podejte řediteli školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní.  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní. Proti rozhodnutí ředitele můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

Ředitel školy rozhodne o dodatečném odložení povinné školní docházky se souhlasem zákonného zástupce dítěte. (Zdroj: portál veřejné správy, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 37)

Přejato: autor: pem ,

zdroj: http://deti.centrum.cz/skolaci/2011/1/4/clanky/nastup-do-skoly-se-nezdaril-jeste-je-cesta-zpet/

 

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                         

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-         je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

-         zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

-         tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-         vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

-         umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

-         rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

-         řadí zpravidla prvky zleva doprava

-         používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

·         rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

·         složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

·         rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

·         rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

·         sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

·         najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

·         rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

·         postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

·         reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-         vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

-         zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

-         ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

-         má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

-         přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

-         má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

-         chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

-         zná faktory poškozující zdraví (kouření)

-         uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí