Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.12.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Kariérní poradce

KONZULTACE

Pro žáky a rodiče

Středa  od  13:45 – 14:45

Pro žáky – kdykoliv po domluvě

Kam po devítce. Materiál ke stažení zde.

Plán výchovné poradkyně zde.

Příručka Kariérové poradenství je k dispozici ke stažení zde: https://vzdelavanivsem.cz/pro-skoly/karierove-poradenstvi.

Připojuji odkaz na web, který můžete s Vašimi žáky využít v rámci volby povolání:

https://www.mujzivotposkole.cz/

*********************************************************

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  KROK ZA KROKEM

 

Jaké mám možnosti, vybrat si z nabídky oborů vzdělání:

 informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti

Navštívit – veletrh středního vzdělávání „Sokrates“ – Sportovní hala Most

- neděle 8. listopadu 2020

- pondělí 9. listopadu 2020 – absolvuje škol

Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD)

Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání              vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 30. října , pro ostatní obory do 31. ledna.

Přihlášky  na SŠ budou žáci vyplňovat ve škole s  výchovným poradcem ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění.

Přihlášku žáci obdrží ve škole. Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

Vyplněné přihlášky - Střední škola s talentovou zkouškou  žáci odevzdají přihlášky výchovnému poradci  15. listopadu 2020

Vyplněné přihlášky na SŠ je nutné odevzdat výchovnému poradci v termínu

v průběhu ledna 2021 nejpozději do 5. 2. 2021.

Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem)

V průběhu března 2021 (termín bude upřesněn) vyzvednout si v základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek.

Termíny přijímacích zkoušek proběhnou 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 12. 5. a 13. 5. 2021 pro všechny obory.

Termíny přijímacích zkoušek jsou 14. 4. a 15. 4. 2021 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2021.

Na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2021.

Na Gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2021. Tito žáci konají také jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je od 22. 4. do 30. 4. 2021

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 13 4. 2021

 

 Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 13. 4. 2021  Nemůže-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.
Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 30. dubna 2021. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2021.

Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

 

V případě nepřijetí
·

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy

 

 

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě