Zpět
15.10.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Kariérní poradce

KROK ZA KROKEM na střední školu

Kariérové poradenství - Mgr. Marie Očenášková
INFO
školní rok 2019/2020 - informace jsou aktualizovány (upload 03/09/2019)

Ve spolupráci s investory ze SPZ Joseph bylo pořízeno krátké motivující video, které se týká podpory technického a polytechnického vzdělávání zde. Heslo:spzjoseph


******************************************************************************************************************************

Jak postupovat při výběru střední školy a co je dobré vědět o přijímacím řízení

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz)
  • Zvážit svoje možnosti
  • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD)
  • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října, pro ostatní obory do 31. ledna
  • Oznámit výchovnému poradci výběr škol (adresa SŠ, obor + kód) – žáci
  • Odevzdat přihlášky střední škole (osobně nebo doporučeným dopisem)
  • Vyzvednout si v základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek

Termíny přijímacích zkoušek proběhnou 12. 4. 2020 a 15. 4. 2020 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 13. a 14. 5. 2020 pro všechny obory

Termíny přijímacích zkoušek jsou 16. 4. a 17. 4. 2020 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2020,

na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2020 a na Gymnázia se sportovní přípravou 2. 1. do 15. 2. 2020

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je

od 22. 4. do 30. 4. 2020

Seznam dvou SŠ na přihlášky na střední školu odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 15. 2. 2020, řediteli SŠ odevzdá uchazeč přihlášku do 1. 3. 2020.

Přihlášky na střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou výchovnému poradci ZŠ do 14. 11. 2019, řediteli SŠ do 30. 11. 2019.

     Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 12. 4. 2019 

Nemůže-li se žák z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluví se písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekává sdělení náhradního termínu.

Co dělat po přijímacích zkouškách

Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 30. dubna 2020.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ (na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

JAK a kde získat informace o středních školách

1/ Tiskoviny pro žáky

Tištěný Atlasů školství s informacemi o školách a oborech v Ústeckém kraji pro šk. rok 2020/2021.

Tištěná brožurka „Základkou to nekončí…“, kde jsou informace o nabídce studia v okrese Most a další podrobnosti. 

Tištěný tzv. VZKAZNÍK aneb „Loňští deváťáci letošním deváťákům“. Jedná se o malou knížečku, která byla vytvořena ve spolupráci se středními školami v okrese Most. Podkladem pro její vznik byly dotazníky pro žáky 1. ročníků SŠ, kde děvčata a chlapci odpovídali na několik otázek souvisejících s volbou střední školy a oboru. 

Kalendář „Cesta za povoláním“ – publikace je k dispozici pouze elektronicky a je vydávána na kalendářní, nikoli školní rok. Nová pro rok 2020 bude k dispozici pravděpodobně koncem prosince 2019. Do té doby lze využívat letošní, která je k dispozici zde: http://www.pfart.cz/Data/files/Kalendar.pdf.

 

2/ Besedy pro žáky

Pro žáky 9. ročníků na pracovištích IPS ÚP ČR – zajišťuje vždy kmenová ZŠ

 

3/ Veletrh vzdělávání

Veletrh vzdělávání se uskuteční opět ve Sportovní hale v Mostě, a to v neděli  3. 11. 2019 od 12:00-17:00 hod. a v pondělí 4. 11. 2019 od 09:00-13:00 hod. 

 

4/ Internetové odkazy

www.infoabsolvent.cz

www.ceskaskola.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.proskoly.cz

www.orienteexpress.eu/

5/ Přípravné kurzy na přijímací řízení pro vycházející žáky

Existuje poměrně velké množství přípravných kurzů, které pořádají buď jednotlivé střední školy, nebo akreditované vzdělávací společnosti.

V našem okrese jsou nejvíce využívány kurzy pořádané SVČ Most – www.svc-most.cz a Podkrušnohorským gymnáziem Most – www.gymmost.cz a Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most https://www.vos-sosmost.cz/

 

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.