Zpět
03.05.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Kariérní poradce

Výchovný poradce (kariérové poradenství)

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Telefon: +420731125931

KONZULTACE

Pro žáky a rodiče:

Konzultační hodiny – čtvrtek od 11:00-13:00 hod. 

Mimo konzultační hodiny – dle domluvy ( marie.ocenaskova@mostzs15.cz)

*********************************

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  KROK ZA KROKEM

 

Jaké mám možnosti, vybrat si z nabídky oborů vzdělání:

 • informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz,  www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
 • navštívit – veletrh středního vzdělávání „Sokrates“ – Sportovní hala Most. Podívat se na dny  otevřených dveří vybraných škol (DOD)
 • ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 30. října , pro ostatní obory do 31. ledna.
 • K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání.
  www.infoabsolvent.cz Informační web MŠMT k volbě povolání
  www.proskoly.cz On-line testy pro volbu povolání
  www.atlasskolstvi.cz Základní informace o školách a učebních oborech
  www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání
   https://bit.ly/3TtavMd Brožura učená deváťákům a jejich rodičům je již v aktualizované verzi k dispozici zde
  https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/ K odběru pravidelných newsletterů zasílaných 1 x za 14 dní je možné se registrovat zde.

 

Přijímací zkoušky na střední školu 2023: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

V příštím roce by se měly jednotné přijímací zkoušky konat opět v polovině dubna, náhradní termíny jsou vypsány v 1. polovině května. 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Zahájení přijímacího řízení – přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března (přihlášku budeme vyplňovat v hodinách ČASP nanečisto). Škola na základě těchto údajů (zkontrolovaných a podepsaných zákonnými zástupci), bude tisknout přihlášky v programu Bakaláři. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.
Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.
Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška čeká na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří.
Podáte-li 2 přihlášky, můžete konat testy 2x (1. v 1. termínu na 1. škole uvedené  v přihlášce, 2. ve 2. termínu na 2. škole uvedené v přihlášce). V případě podání jediné přihlášky konáte zkoušku jen jednou. Započítává se vždy lepší výsledek z obou předmětů a termínů zkoušek.
Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2023

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Školní přijímací zkouška – je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky v termínech od 12. do 28. dubna pro obory s maturitní  zkouškou, od 22. do 30. dubna pro ostatní obory.

Hodnocení 1. kola

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení musí být alespoň 60 %. Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků. 
Škola zveřejní výsledky (obory s MZ) od 28. 4. do 2. 5. 2023, oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

2.kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ (oproti podpisu zákonného zástupce) nejpozději 15. března. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-)). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.
PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě