Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
01.06.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Kariérní poradce

Současnost - zvláštní pravidla přijímacího řízení zde.

Termíny JPZ dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020:

8. června 2020 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

9. června 2020 - víceletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

23. června 2020

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Termíny školní přijímací zkoušky dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020 - všechny obory vzdělávání

3. a 4. června 2020 - 1. řádný termín (škola může využít i období 25. a 26. 5. 2020)

5. a 6. června 2020 - 2. řádný termín (škola může využít i období 27. a 28. 5. 2020)

19. a 20. června 2020 - 1. náhradní termín (škola může využít i období 15. a 16. 6. 2020)

21. a 22. 6. 2020 - 2. náhradní termín (škola může využít i období 17. a 18. 6. 2020)

*********************************************************

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  KROK ZA KROKEM

Jaké mám možnosti, vybrat si z nabídky oborů vzdělání:

 informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti

Navštívit – veletrh středního vzdělávání „Sokrates“ – Sportovní hala Most

- neděle 1. listopadu 2020

-  pondělí 2. listopadu 2020 – absolvuje škola

Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD)

Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října , pro ostatní obory do 31. ledna.

Přihlášky  na SŠ budou žáci vyplňovat ve škole s  výchovným poradcem ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění.

 Přihlášku žáci obdrží ve škole. Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

Vyplněné přihlášky - Střední škola s talentovou zkouškou  žáci odevzdají přihlášky výchovnému poradci  10. listopadu 2020

Vyplněné přihlášky na SŠ je nutné odevzdat výchovnému poradci v termínu

           od 1. – do 5. 2. 2021.

Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem)

Vyzvednout si v základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek.

Termíny přijímacích zkoušek proběhnou 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 13. 5. a 14. 5. 2021 pro všechny obory.

Termíny přijímacích zkoušek jsou 16. 4. a 17. 4. 2021 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2021.

Na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2021.

Na Gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2021. Tito žáci konají také jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je od 22. 4. do 30. 4. 2021

 

 Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 14. 4. 2021 

 Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 14. 4. 2021  Nemůže-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.
Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 30. dubna 2021. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2021.

Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

 

 

V případě nepřijetí
·

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy

 Vzor vyplněné přihlášky zde.

*********************************************************

KROK ZA KROKEM na střední školu

Kariérové poradenství - Mgr. Marie Očenášková
INFO
školní rok 2019/2020 - informace jsou aktualizovány (upload 15/11/2019)

Ve spolupráci s investory ze SPZ Joseph bylo pořízeno krátké motivující video, které se týká podpory technického a polytechnického vzdělávání zde. Heslo:spzjoseph

****************************************************************************************************************************

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia 2019/2020

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do   1. března 2020. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu 2019.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy

 a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna 2020

do 28. dubna 2020, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna 2020 a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února 2020.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce

(na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020

 1. termín:
 2. dubna 2020- čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 3. dubna 2020- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 1. termín:
 2. dubna 2020- čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 3. dubna 2020- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

 1. termín 13. května 2020
 2. termín 14. května 2020

 

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst. 2 školského zákona

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Důležitá data

31. října 2019

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu 2019

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna 2020

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února 2020

termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna 2020

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna 2020

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna 2020

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

15. února 2020

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky

20. února 2020

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března 2020

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března 2020

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

14. dubna 2020

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2020

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

17. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května 2020

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou v 1. kole

13. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

14. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín

 


******************************************************************************************************************************

Jak postupovat při výběru střední školy a co je dobré vědět o přijímacím řízení

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz)
 • Zvážit svoje možnosti
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD)
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října, pro ostatní obory do 31. ledna
 • Oznámit výchovnému poradci výběr škol (adresa SŠ, obor + kód) – žáci
 • Odevzdat přihlášky střední škole (osobně nebo doporučeným dopisem)
 • Vyzvednout si v základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek

Termíny přijímacích zkoušek proběhnou 12. 4. 2020 a 15. 4. 2020 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 13. a 14. 5. 2020 pro všechny obory

Termíny přijímacích zkoušek jsou 16. 4. a 17. 4. 2020 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2020,

na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2020 a na Gymnázia se sportovní přípravou 2. 1. do 15. 2. 2020

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je

od 22. 4. do 30. 4. 2020

Seznam dvou SŠ na přihlášky na střední školu odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 15. 2. 2020, řediteli SŠ odevzdá uchazeč přihlášku do 1. 3. 2020.

Přihlášky na střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou výchovnému poradci ZŠ do 14. 11. 2019, řediteli SŠ do 30. 11. 2019.

     Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 12. 4. 2019 

Nemůže-li se žák z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluví se písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekává sdělení náhradního termínu.

Co dělat po přijímacích zkouškách

Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 30. dubna 2020.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ (na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

JAK a kde získat informace o středních školách

1/ Tiskoviny pro žáky

Tištěný Atlasů školství s informacemi o školách a oborech v Ústeckém kraji pro šk. rok 2020/2021.

Tištěná brožurka „Základkou to nekončí…“, kde jsou informace o nabídce studia v okrese Most a další podrobnosti. 

Tištěný tzv. VZKAZNÍK aneb „Loňští deváťáci letošním deváťákům“. Jedná se o malou knížečku, která byla vytvořena ve spolupráci se středními školami v okrese Most. Podkladem pro její vznik byly dotazníky pro žáky 1. ročníků SŠ, kde děvčata a chlapci odpovídali na několik otázek souvisejících s volbou střední školy a oboru. 

Kalendář „Cesta za povoláním“ – publikace je k dispozici pouze elektronicky a je vydávána na kalendářní, nikoli školní rok. Nová pro rok 2020 bude k dispozici pravděpodobně koncem prosince 2019. Do té doby lze využívat letošní, která je k dispozici zde: http://www.pfart.cz/Data/files/Kalendar.pdf.

 

2/ Besedy pro žáky

Pro žáky 9. ročníků na pracovištích IPS ÚP ČR – zajišťuje vždy kmenová ZŠ

 

3/ Veletrh vzdělávání

Veletrh vzdělávání se uskuteční opět ve Sportovní hale v Mostě, a to v neděli  3. 11. 2019 od 12:00-17:00 hod. a v pondělí 4. 11. 2019 od 09:00-13:00 hod. 

 

4/ Internetové odkazy

www.infoabsolvent.cz

www.ceskaskola.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.proskoly.cz

www.orienteexpress.eu/

5/ Přípravné kurzy na přijímací řízení pro vycházející žáky

Existuje poměrně velké množství přípravných kurzů, které pořádají buď jednotlivé střední školy, nebo akreditované vzdělávací společnosti.

V našem okrese jsou nejvíce využívány kurzy pořádané SVČ Most – www.svc-most.cz a Podkrušnohorským gymnáziem Most – www.gymmost.cz a Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most https://www.vos-sosmost.cz/

 

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě