Zpět
10.02.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Kratochvílová

Minimální preventivní program 2021/2022 k nahlédnutí zde. 

Foto z preventivních akcí:
Akce 1. exkrementy
Akce 2. beseda s MěP
Akce 3. divadlo Vetři
Akce 4. pear program
Akce 5. nezávislák
Akce 6. sedmikráska
Akce 7  VV prevence
Akce 8 Protidrogový vlak 2016

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

je soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.
Na naší škole se zaměřujeme v oblasti prevence rizikového chování na posilování pozitivních vzorců chování, postojů a hodnot, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci. Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní chování, informujeme je o důsledcích rizikového chování, vytváříme pozitivní klima na škole. Na prevenci se podílejí všichni členové pedagogického sboru.
Minimální preventivní program je dokumentem školy, který vychází z legislativy MŠMT a je zpracováván vždy na jeden školní rok.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Petra Kratochvílová

AKTIVITY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE:

  • Koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Pravidelně se účastní schůzek metodiků prevence ZŠ, spolupracuje s PPP, SVP, Policií ČR

a Městskou policií v Mostě a dalšími organizacemi podílejícími se na prevenci.

  • Sleduje ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Poskytuje rodičům a žákům konzultační hodiny
  • Účastní se seminářů, vzdělávacích akcí v rámci prevence rizikového chování
  • Spolupracuje se školním parlamentem a redakcí školního časopisu

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Konzultaci je vhodné domluvit dopředu, lze domluvit i v jiném termínu.

 KONTAKT

petra.kratochvilova@mostzs15.cz


 ZAJÍMAVÁ VIDEA K PREVENCI – nebezpečí internetu, facebooku:

https://www.youtube.com/watch?v=UUXPpNwzMSU

https://www.youtube.com/results?search_query=sexperti+facebook


KRIZOVÁ PORADNA – tel. 728697202, e-mailové poradenství: ldt.most@seznam.cz

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ – tel. 476701444

Užitečné odkazy:

www.prevence-info.cz

www.odrogach.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.bezpecne-online.cz

www.e-nebezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

www.saferinternet.cz

 www.seznamsebezpecne.cz 

 www.bezpecnyinternet.cz

 

Upload 18/04/2016

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě