Zpět
10.02.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Kratochvílová

Minimální preventivní program 2021/2022 k nahlédnutí zde. 

Foto z preventivních akcí:
Akce 1. exkrementy
Akce 2. beseda s MěP
Akce 3. divadlo Vetři
Akce 4. pear program
Akce 5. nezávislák
Akce 6. sedmikráska
Akce 7  VV prevence
Akce 8 Protidrogový vlak 2016

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

je soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.
Na naší škole se zaměřujeme v oblasti prevence rizikového chování na posilování pozitivních vzorců chování, postojů a hodnot, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci. Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní chování, informujeme je o důsledcích rizikového chování, vytváříme pozitivní klima na škole. Na prevenci se podílejí všichni členové pedagogického sboru.
Minimální preventivní program je dokumentem školy, který vychází z legislativy MŠMT a je zpracováván vždy na jeden školní rok.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Petra Kratochvílová

AKTIVITY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE:

  • Koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Pravidelně se účastní schůzek metodiků prevence ZŠ, spolupracuje s PPP, SVP, Policií ČR

a Městskou policií v Mostě a dalšími organizacemi podílejícími se na prevenci.

  • Sleduje ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Poskytuje rodičům a žákům konzultační hodiny
  • Účastní se seminářů, vzdělávacích akcí v rámci prevence rizikového chování
  • Spolupracuje se školním parlamentem a redakcí školního časopisu

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Konzultaci je vhodné domluvit dopředu, lze domluvit i v jiném termínu.

 KONTAKT

petra.kratochvilova@mostzs15.cz


 ZAJÍMAVÁ VIDEA K PREVENCI – nebezpečí internetu, facebooku:

https://www.youtube.com/watch?v=UUXPpNwzMSU

https://www.youtube.com/results?search_query=sexperti+facebook


KRIZOVÁ PORADNA – tel. 728697202, e-mailové poradenství: ldt.most@seznam.cz

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ – tel. 476701444

Užitečné odkazy:

www.prevence-info.cz

www.odrogach.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.bezpecne-online.cz

www.e-nebezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

www.saferinternet.cz

 www.seznamsebezpecne.cz 

 www.bezpecnyinternet.cz

 

Upload 18/04/2016

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě