Zpět
22.05.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Projekty

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

**************

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělá
vání žáků ohrožených

školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
                            výuky ve školách během pandemie covid-19.
                               

*******************

 POSÍLENÍ 15. ZŠ - DOTACE Z NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (výzva č.j.: MSMT-18109/2022-6) získala Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaci na projekt:

Název projektu:                               Posílení 15. ZŠ

Evidenční číslo:                               0111/PODSKOL/2022

Celkový rozpočet projektu:         5 399 798 Kč

Termín realizace projektu:           01. 09. 2022 – 31. 08. 2025

Účelem dotace je posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

                             

*******************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví IV

Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007017

Projektem Učení pro radost,úspěch, zdraví IV přispívá Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace,k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechnyžáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím  podpůrných  personálních  pozic,  vzdělávání pracovníků,  vzájemného  sdílení  zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

*******************

 
*******************

Dotační program „Prevence rizikového chování 2024“

Projekt HRAVĚ, ZDRAVÉ, BEZPEČNĚ byl podpořen Ústeckým krajem

*******************

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.