Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.11.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Čj. MSMT-39443/2020-3
30. října 2020
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového
opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020
do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9
školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízenízůstávají otevřené.
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského
zákona. Zákaz tedy platí též pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Tento zákaz se
nevztahuje na
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se
zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,
pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Není
umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle krizového zákona a žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kteří se účastní
praktického vyučování a praktické přípravy. Zakazuje se škola v přírodě.
• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních
družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání.
• Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách
a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
2
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou
mateřských škol.
• Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována
bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.
Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná
usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě
vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých
druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Příloha dopisu č.j. MSMT-9512/2020-12

ze dne 22. října 2020

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě