Zpět
12.09.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


 Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz
škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021
proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového
testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným
očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).


 Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což
především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek
v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení
ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost
ochrany dýchacích cest v budově školy.


 V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho
povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní
školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit
stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.
Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným
důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových
případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání
školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány
(OSPOD).


 Vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (k dispozici zde) upravující
podmínky provozu maloobchodu služeb a obecně veřejných i soukromých prostor a akcí tak, že od
13.9.2021 včetně:


1,Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v
prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že
provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné
prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.


▪ Plaváním se rozumí každá výuka plavání, která je součástí vzdělávání na školách;
netýká se tedy pouze povinné výuky plavání, která probíhá na základní škole, ale
všech výuk plavání, které probíhají v rámci vzdělávání (např. typicky půjde o
plavání na sportovních gymnáziích, ale i plavání v mateřských školách, kde se
vedle toho uplatňuje také výjimka z OTN pro děti do 6 let).
▪ Tato výjimka se netýká školských zařízení.
▪ V případě, že provozovatel je schopen zajistit, aby se žáci z různých škol v
prostorách nepotkali, mohou se plavání bez doložení OTN účastnit i žáci více škol.
• Jedná se především o nepotkávání se ve sprchách, šatnách a bazénu.
• Jde o to, aby se žáci různých škol v jednom čase nepotkali ve stejném
prostoru.
▪ Pokud se na plavání potkají žáci z více různých škol a provozovatel nebude
schopen zařídit oddělení prostor tak, aby žáci každé školy používali jiné prostory,
musí se všechny osoby provozovateli prokázat OTN, jinak jim provozovatel nesmí
umožnit vstup do těchto prostor.


2, Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v
případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.


▪ Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou
osoby povinny prokazovat OTN a provozovatel vnitřního sportoviště není
oprávněn předložení OTN vyžadovat.
▪ Na rozdíl od plavání se tato výjimka vztahuje také na školská zařízení. Školská
zařízení zájmového vzdělávání (typicky SVČ) však musí případně dodržovat
zvláštní pravidla týkající se jejich činnosti (nyní platí při účasti nad 20 osob OTN
bez ohledu na místo konání).
▪ Pouze na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto
prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových
lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy - např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými
osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u
školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských
zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě