Zpět
02.11.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán
Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním
covid-19,s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní,
a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne
20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření:
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení
ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:
• nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení
ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné
obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné
osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických,
technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
o znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím
s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
o neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol
a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných
prostředků ve vnitřních prostorech.
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení
ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
• nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy
speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit
ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek
stanovený v daném opatření.
• nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro
neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky.
o neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který
nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu
podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.
o neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při
samotném poskytování vzdělávání (výuce).
• nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student
při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo
studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě
vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik,
zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
o tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.
• Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však
povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
o tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů.
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu
služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
• z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti
ve věku do 12 let.
o týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření.
• nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny
(v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne
kontrola nejpozději před poskytnutím služby). Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky
zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat.
• doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h
na 24h u Ag testů.
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají
místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město,
Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných
Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2
s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x
v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen
• osobám do dovršení 18 let věku,
• osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není
uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
• osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat.
MŠMT, 25. 10. 2021


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě