Zpět
15.11.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

INFORMACE PRO ŠKOLY OD 15. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ
OD 15. LISTOPADU 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti
používat ochranný prostředek úst a nosu takto:
“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a
studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání
současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“
• znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky
a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků
nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
• v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni
děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest
• do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné
na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka
při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná
• dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení
ochranného prostředku,
• současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze
zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku)
nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50
dětí, žáků nebo studentů.


Dále ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 mění mimořádné opatření
k testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tím, že se rozšiřuje okruh poskytovatelů
zdravotních služeb, u kterých je povinné testování zaměstnanců. Současně je nově uvedeno, že toto
testování se týká také osob, které se u daného poskytovatele připravují na výkon budoucího povolání.
• povinné testování u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se tak týká i žáků
a studentů, kteří u poskytovatele konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu
• povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů zdravotních služeb se týká těch, kteří
o poskytují dlouhodobou lůžkovou péči,
o poskytují následnou lůžkovou péči
o poskytují jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči
standardní (toto je účinné od 15. 11. 2021),
• povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů sociálních služeb se týká těch, kteří
o poskytují sociální služby v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů
pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem,
o poskytují odlehčovací služby v pobytové formě,
o poskytují sociální služby v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení,
• povinnost zajistit testování zaměstnanců je uložena poskytovali daných služeb, proto žáci nebo
studenti nejsou povinni si zajistit test sami, ale zajistí jim je ten daný poskytovatel, u kterého
praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu konají; testy není povinna poskytovat ani
škola,
• testuje se povinně jedenkrát za 7 dnů,
• testování se nemusí podrobit osoby, které jsou plně očkované (po uběhnuté ochranné lhůtě)
a osoby, u kterých po prodělané nemoci covid-19 neuplynulo více než 180 dnů.


MŠMT, 10. 11. 2021


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě