Zpět
05.01.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 3. 1. 2022

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022.


Informace o změnách účinných od 3.1.2022


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím
dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto
dni
- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li
prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
první vyučovací den v týdnu
- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
- v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)


Výše uvedené změny v režimu testování dětí a žáků byly zohledněny (a avizovány) v rámci
distribuce Ag testů určených k testování dětí a žáků realizované z centrální úrovně do krajů ve
středu 22.12.2021.


Ke změnám v systému nahlašování pozitivních dětí a žáků (o nichž jsme Vás informovali v poslední
informaci ze dne 14. a 16. 12. 2021) bude ze strany Centrálního řídícího týmu a MŠMT připravena
v průběhu tohoto týdne samostatná sada metodických materiálů.

Podrobnější informace ZDE.
 

Na naší škole proběhne 3. 1. 2022 PCR testování pro žáky, kteří dali k testování souhlas. Tentokrát budou žáci testováni plivacími PCR testy. Ostatní žáci budou testováni antigenními testy (viz nařízení výše).


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě