Zpět
19.09.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

V souvislosti se zahájením výuky a po dobu povolení k předběžnému užívání stavby dne 21. 9. 2020

vydává ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová 

pravidla pro používání vchodových dveří do budovy školy a pohyb v budově školy a mezi pavilony

pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, zaměstnance školy, návštěvníky školy a ostatní

po dobu povolení k předběžnému užívání stavby.

  1. Pro vstup do školní budovy používají všichni hlavní vchod.
  2. Vstup rodičům do školy – do míst, v nichž probíhají aktivity školní družiny (do ranní družiny a vyzvedávání dětí odpoledne), bude umožněn pouze bočním vchodem do pavilonu prvního stupně U11.
  3. Ze šaten do pavilonů prvního stupně U11 a druhého stupně U22 bude vstup umožněn pouze žákům školy.
  4. Vstup pro rodiče bude umožněn pouze po domluvě s vyučujícím či jinou osobou obsluhující domácí telefon.
  5. Spojovací chodba bude průchozí pouze v intervalu 10:30 – 14:30 hodin pro žáky a zaměstnance zdejší školy a ze ZŠ Optima.
  6. Po celou dobu pobytu v budově školy jsou všichni cizí návštěvníci povinni nosit na ústech ochrannou roušku. Výjimku tvoří doba konzumace stravy.
  7. Zákaz vstupu platí do pavilonu TV, ŠD, ŠK a dílen T1,T2 a MVD, do areálu školy – mezi vraty a na školní hřiště.

Předpokládaná kolaudace školy /ukončení stavebních prací/ je naplánována k 15. 2. 2021.

Součástí pravidel je SITUAČNÍ PLÁN BUDOV A VCHODŮ PO DOBU REKONSTRUKCE ŠKOLY 2020/2021.

Mgr. Lenka Firmanová,

ředitelka školy


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě