Zpět
24.05.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření č. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je škola povinna zajistit samotestování žáků pomocí testů, které jsou distribuovány ze státních rezerv. Mimořádné opatření připouští několik výjimek, kdy samotestování není nutné provádět. Tato informace je obsažena v článku II. bod b). V případě souhlasu rodičů je testování žáků ve Vašich organizacích možné svěřit poskytovateli zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Zařízením, které městu tuto službu nabídlo, je společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o., dále jen poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb již provádí testování Vašich zaměstnanců a rovněž zaměstnanců Magistrátu města Mostu a MP. Při testování jsou používány Antigenní testy COVID-19 Ag – Humasis, které jsou prokazatelně spolehlivější nežli dodané samotesty pořízené státem. Antigenní testování dětí bude prováděno výtěrem z nosu, kde je spolehlivost o 0,2 % bodu nižší oproti výtěru z nosohltanu, informaci o konkrétním modelu testu naleznete v příloze č. 1. Spolehlivost testů byla publikována na www stránkách zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-studie-antigennich-testu-ty-do-skol-dopadly-nejhure-149611.

Za případná rizika v průběhu testování odpovídá poskytovatel zdravotních služeb. Testování vždy provádějí proškolení zdravotníci. V případě pozitivního nálezu je možné zajistit za přítomnosti zákonného zástupce rovněž PCR test. Poskytovatel zdravotních služeb rovněž provede nezbytné úkony spojené s nahlášením pozitivních výsledků do příslušných systémů. Likvidace nebezpečného odpadu bude rovněž zajištěna dodavatelem zdravotních služeb.

Financování zdravotních služeb poskytovatele vychází z mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN a jeho následných aktualizací, ze kterého plyne nárok pro každého účastníka veřejného zdravotního pojištění na antigenní testování každé 3 dny. 

Svěření testování žáků poskytovateli zdravotních služeb může do budoucna vyřešit poměrně složitý logistický proces s dodávkou samotestů, přičemž budoucnost dalších dodávek a typů testů je v tuto chvíli stále nejasná.

Mezi další výhody bezesporu patří čas testování, výsledek testu lze očekávat do 7,5 minut.

Žádáme rodiče či zákonné zástupce, aby vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s profesionálním testováním na přiloženém formuláři. Vyplněné a podepsané formuláře můžete dát třídním učitelkám či do krabic ve vstupní hale školy. Děkujeme vám.

Souhlas rodičů ke stažení zde.

Informace o testech ke stažení zde.

Srovnání testů ke stažení zde.


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě