Zpět
08.04.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis 2022

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (15. ZŠ)

skola@mostzs15.cz, www.mostzs15.cz

 Počet tříd: 22, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2022/2023.

Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Radost – úspěch – zdraví“.

Zaměření: jazykové vyučování, informatika a zdravý životní styl s dostatkem pohybových aktivit. Škola vytváří podmínky pro zdravý start do života. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, žákům a jejich rodičům poskytuje služby speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence rizikového chování.

Přípravná třída: ano.

Jazyková výuka: anglický, německý jazyk, konverzace v anglickém jazyce.

Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky (příprava na přijímací zkoušky na SŠ), procvičování v matematice, procvičování v českém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, mediální výchova – tvorba školního časopisu, užité výtvarné činnosti, praktika z chemie, technické činnosti, domácnost, zájmová tělesná výchova – florbal, házená, atletika, sportovní hry (pro chlapce), míčové hry, aerobic (pro dívky).

Odborné učebny: 2 počítačové učebny, všechny kmenové i odborné učebny s připojením na internet, 17 učeben s interaktivní tabulí, 11 učeben s dataprojektorem, 2 tělocvičny, keramická dílna a další učebny s odborným zaměřením, školní hřiště s umělým povrchem.

Mimoškolní činnost: zájmová činnost v rámci školní družiny jak pro žáky 1. stupně, tak ve školním klubu pro žáky 2. stupně v souladu se zájmy žáků (florbal, keramika, šprtec, vaření, výtvarné hrátky, kytara, kreativní dílna a jiné). Se školou spolupracují neziskové organizace, které dětem nabízejí aktivity mimo vyučování a o prázdninách.

Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:45 h.

Školní klub: ano, pro žáky 5. až 9. ročníku. Svojí pestrou činností a vlídným přístupem k žákům úspěšně působí jako prevence rizikových jevů chování.

Školní jídelna: ano.

Kantýna: ne.

Knihovna: ano.

Žákovský parlament: ano.

Mgr. Lenka Firmanová v. r., ředitelka školy

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD (PREZENČNÍ FORMOU) PROBĚHNE ve čtvrtek 7. dubna a pátek 8. dubna 2022


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě