Zpět
10.02.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH


Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména
dokládání OTN). Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně
přítomných osob:
• umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti
maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,
o od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo v případě, že jsou
všichni diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků, ale přesahuje-li kapacita prostoru 1000
sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity
k sezení,
• ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění)
se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),
o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,
• organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce
pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,
o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.
Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření
k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).
V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:
• lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka
(žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny
dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem
500) účastníků,
• plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz
jakýchkoli sportovišť,
• pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou
podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako
obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat
OTN,
• volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze
omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna
dokládat OTN.
Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo
se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčastní pouze děti nebo žáci
jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob.
Od 10. 2.2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti
omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod ruší
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců


Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti
ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že
• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší
a školy KHS nekontaktují,
• školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový
kontakt,
• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje
dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření
s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská
zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
• zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského
zařízení.
• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské
zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě
nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb.),
• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka
vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy
o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.
V testování by mohla škola pokračovat pouze na striktně dobrovolném základě, a to jak ze strany školy,
tak ze strany dětí/žáků/studentů, resp. zákonných zástupců. Škola by tak mohla testovat jen ty děti nebo
nezletilé žáky, u kterých by měla písemný souhlas zákonných zástupců s testováním, v případě zletilých
žáků nebo studentů pak souhlas těchto samotných žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že povinné
testování již nebude upraveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny
ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů (pozitivní Ag test by tedy
neznamenal okamžité opuštění školy či automatickou karanténu, pozitivně testovaná osoba by mohla
nadále zůstat ve škole, pokud by jinak neměla příznaky infekční nemoci).
Povinné testování se bude od 19. 2. 2022 stále týkat žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele
zdravotních služeb poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči a u poskytovatele sociálních služeb
v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním
režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě
a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Tato
povinnost plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců
u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (ZDE).
• Toto testování nezajišťuje škola, zajišťuje jej zaměstnavatel (tedy dané zařízení, u kterého žák
nebo student koná praxi).


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě