Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.04.2021, Mgr. Naděžda Kočová

3.A Výuka od 19.4.

Vážení rodiče, milé děti.

Do školy nastupujeme v pondělí 19.4. na prezenční výuku.

Výuka bude probíhat rotačně, budeme vždy po týdnu střídat výuku prezenční ve škole a týden distanční výuky doma. Abychom měli ve škole bezpečné prostředí, budeme se dvakrát v týdnu – v pondělí a ve čtvrtek testovat. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, žáci se budou testovat sami. U žáků tříd 1.-3. tříd je umožněna asistence při provádění testu zákonného zástupce. Naše škola bude využívat testy LEPU. Na webových stránkách školy si můžete prohlédnout instruktážní video testování ve škole a instruktážní leták. Děti se nemusí bát.

 https://www.youtube.com/channel/UC0wFmX6GQqnqQw66YCFFBYw

K testování se dostaví žák, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění covid -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To musí prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře.

Od pondělí 19.4. bude v provozu školní družina od 6.00 hod. Děti budou po příchodu do družiny testovány ve školní družině. V tomto případě předáváte potvrzení o prodělaném covidu paní vychovatelce.

Nedružinové děti přijdou ke vchodu u tělocvičen v pondělí a ve čtvrtek v 7.30 hod., prosím o dodržení stanoveného času!

Testování bude probíhat v tělocvičnách. Pokud bude mít žák výsledek negativní, bude pokračovat ve výuce podle rozvrhu. Pokud bude výsledek testu pozitivní, umístíme žáka do izolace a rodiče vyzmeme, aby si ho vyzvedli ve škole a spojili se s dětským lékařem.

Po vyučování budou žáci odcházet ze školy hlavním vchodem, družinové děti vchodem u družiny.

Ve dnech, kdy se nebudou žáci testovat (úterý, středa, pátek), budou vstupovat do školy hlavním vchodem v 7.40 hod., děti do ranní družiny vchodem u družin.

Povinností žáků je mít po celou dobu výuky zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou, (dejte dětem raději roušky dvě).

Budeme se učit podle daného rozvrhu ze začátku školního roku. Školní jídelna bude také v provozu. Od 19.4. mají žáci automaticky přihlášené obědy (viz. info na webu školy).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, zodpovím je na mimořádné konzultační schůzce dne 14.4.v 17.00 hod. Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji klidné dny.

Vaše tř. uč.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě