Zpět
24.06.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis do první třídy

Organizace zápisu dětí do 1. tříd
pro šk. r. 2022-2023

Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků,

zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2022-2023 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. Výhradně elektronickou formu zápisu volte, prosím, pouze ve vážných situacích, ve kterých není možné, aby zákonný zástupce přišel s dítětem do školy ve dnech prezenčního zápisu.

Průběh jednotlivých fází zápisu do 1. tříd je uveden v níže uvedeném časovém harmonogramu včetně stručného popisu možností. Přihlášení k zápisu je možné provést prostřednictvím aplikace ZapisyOnline.cz.

Termín

Popis jednotlivých fází období zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022-2023

1. až 6. dubna 2022

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu s možností rezervace termínu absolvování prezenční části v prostorách školy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

7. a 8. dubna 2022

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 14:00 do 17:00 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

7. až 25. dubna 2022

Možnost podání elektronické přihlášky dítěte k zápisu do 1. třídy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

25. dubna 2022

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

26. dubna 2022

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022-2023 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.

 

Elektronickou přihlášku s možností rezervace data a času absolvování prezenční formu zápisu v prostorách školy ve dnech 7. a 8. dubna 2022 mezi 14:00 až 17:00 hod. bude možné od pátku 1. dubna 2022 do středy 6. dubna 2022. Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do pondělí 25. dubna 2022. Na Vaše dotazy jsme připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace.

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Online zápis do školy, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: v58t8q5),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 25. 4. 2022 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 ... zde.

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.
 
Informace ke školnímu stravování pro rodiče budoucích prvňáků 2022/2023 zde.

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

 • rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte (u cizinců pas) a občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře, klinického psychologa
 • v případě odkladu lze žádat o umístění do přípravné třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o zápis plnění povinné školní docházky zde.

Zápisový list dítěte zde.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky zde.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy zde.

Třídní schůzka:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční dle aktuální situace. Datum bude upřesněn.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2022/2023: ZDE

Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2022/2023. Bude publikován po proběhlém zápise.

*********************************************************************************************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí

 1. Trvalé bydliště v obvodu č. 11
 2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
 3. Děti, které mají ve škole sourozence
 4. Děti zaměstnanců školy
 5. Místo dlouhodobějšího pobytu v obvodu č. 11
 6. Ostatní zájemci

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická

Nabízíme:

 • Nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • S kolektiv vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • Výchovní poradci, metodik prevence
 • Perfektní vybavení ICT – 2 POC učebny, interaktivní tabule ve většině třídách
 • Školní knihovna
 • Cvičná kuchyňka
 • Přípravná třída
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Informatika od 3. ročníku
 • Pestrá činnost a zájmové kroužky ve školní družině (1. – 4. r.) a školní klub (5. – 9.r.)
 • Výborná kuchyně, pestrá strava, zdravá výživa
 • Projekty, akce, divadla, koncerty, sportovní soutěže
 • Chodby s herními prvky
 • Krásné třídy s rekuperačními jednotkami pro čištění vzduchu
 • Nadstandardní péče o žáky se SVP
 • Plavání od 3. r.
 • Turistika od 1. r. a další aktivity

Pomůcky:

Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2, Pastelky – 12 barev, Guma obyčejná, Kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU zde.

***************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-15. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s pohádkovou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška/zápisní lístek do školního klubu, školní družiny ke stažení v *.jpg zde, v *.pdf zde.

Úplata za školní družinu v roce 2022/2023 zde.

Vyplnění přihlášky do ŠD a ŠK zde.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě