Zpět
26.04.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis

Organizace zápisu dětí do 1. tříd a přípravné třídy
pro šk. r. 2023-2024 - 13. -14. 4. 2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2023-2024 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. 

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 08. 2023 6 let. Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Plánujeme otevřít tři první třídy a přípravnou třídu.

Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu?

 • rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte (u cizinců pas) a občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře, klinického psychologa
 • v případě odkladu lze žádat o umístění do přípravné třídy

Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Kvůli prokázání místa pobytu pak i průkazem o povolení k pobytu pro cizince nebo identifikačním průkazem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), potvrzením o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU) případně průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo pobytovou kartou rodinného příslušníka (EU). V případě, že v ČR dosud nepobývají více než 90 dnů potvrzením o podání žádosti a nájemní smlouvou.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?
V takovém případě písemně požádejte v době zápisu (13. a 14. dubna 2023) o odklad
povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Žádost ke stažení zde. K žádosti
přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě s odkladem školní docházky může být zařazeno do přípravné třídy na naší škole.

Nejčastější otázky k zápisu ... zde.

Průběh jednotlivých fází zápisu do 1. tříd je uveden v níže uvedeném časovém harmonogramu včetně stručného popisu možností. Přihlášení k zápisu je možné provést prostřednictvím aplikace ZapisyOnline.cz.

Možnost rezervace dne a času prezenčního zápisu můžete ZDE!

Termín

Popis jednotlivých fází období zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023-2024

Od 01.04.2023 06:00 do 14.04.2023 17:00

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu s možností rezervace termínu absolvování prezenční části v prostorách školy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

13. a 14. dubna 2023

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 14:00 do 17:00 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

24. dubna 2023

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

26. dubna 2023

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023-2024 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.

 

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Online zápis do školy, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: v58t8q5),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 24. 4. 2023 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.
 

Informace ke školnímu stravování pro rodiče budoucích prvňáků 2023/2024 zde.

Přihláška ke stravování ke stažení zde

Formuláře ke stažení:

Žádost o zápis plnění povinné školní docházky zde.

Zápisový list dítěte zde.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky zde.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy zde.

Třídní schůzka:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče dětí z přípravné třídy se uskuteční 31. 5. 2023 ve školní jídelně.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2023/2024: ZDE

Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2023/2024, bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy u hlavního vchodu.

*********************************************************************************************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí

 1. Trvalé bydliště v obvodu č. 15
 2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
 3. Děti, které mají ve škole sourozence
 4. Děti zaměstnanců školy
 5. Místo dlouhodobějšího pobytu v obvodu č. 15
 6. Ostatní zájemci

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 15  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 15  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická

Nabízíme:

 • Nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • Kolektiv zkušených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • Školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog
 • Dvě počítačové učebny, interaktivní tabule ve většině třídách
 • Školní knihovna
 • Cvičná kuchyňka
 • Přípravná třída
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Informatika od 3. ročníku
 • Pestrá činnost a zájmové kroužky ve školní družině (1. – 4. r.) a školní klub (5. – 9.r.)
 • Výborná kuchyně, pestrá strava, zdravá výživa
 • Projekty, akce, divadla, koncerty, sportovní soutěže
 • Chodby s herními prvky
 • Třídy s rekuperačními jednotkami pro čištění vzduchu
 • Nadstandardní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rozvoj řečových dovedností (logopedická intervence)
 • Plavání od 3. r.
 • Turistika od 1. r. a další aktivity
 • Bezbariérový přístup
 • Bezpečnost žáků je střežena kamerovým systémem
 • Škola patří do sítě škol podporujících zdraví
 • Sociální pedagog
 • Adaptační koordinátor a koordinátor inkluze

Pomůcky do 1. třídy:

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2 (nejlépe trojhrané), pastelky – 12 barev, guma obyčejná, ořezávátko, kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, hadřík, igelit na lavici, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

Doporučení: Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Pomůcky do přípravné třídy:

Batoh

Bačkory

Desky na notýsek A5 – měkké s drukem 

Penál:

1 obyčejná tužka

Pastelky 12 barev – se sytými tuhami

Nůžky s kulatou špičkou 

Větší kufřík nebo krabice

Temperové barvy (10 barev)

Vodové barvy

Štětec kulatý č. 8

Štětec plochý č. 12

Kelímek (od jogurtu)

Barevné papíry (ne lepící)

Modelína

Voskovky

Vysunovací lepidlo v tyčince 3x

Zástěra, košile nebo staré tričko

Ubrus 

Věci na tělocvik v textilním pytlíku

Sportovní kraťasy i tepláky

Tričko

Ponožky

Sportovní obuv/cvičky/tenisky

Informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy - DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU zde.

***************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-12. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s danou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška/zápisní lístek do školního klubu, školní družiny ke stažení v *.jpg zde, v *.pdf zde.

Úplata za školní družinu v roce 2023/2024 zde.

Pokyny k vyplnění přihlášky do ŠD a ŠK zde.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.