Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
23.06.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Zápis do první třídy

INFORMACE pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Vzhledem k chystané rekonstrukci školy se termín třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků a seznamy žáků v jednotlivých třídách (1.A, 1.B) zveřejní na webových stránkách školy až koncem měsíce srpna. Též zde najdete informace k zahájení školního roku 2020/2021.

Děkujeme za pochopení.

Pomůcky pro 1. ročník

Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2, Pastelky – 12 barev, Guma obyčejná, Kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání:

Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021 zde.

****************************************************************************************************************************

Platí v době bez karantény:

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče, než půjdete k zápisu, přijďte se podívat do školy. Stačí se nahlásit vedení školy a budou vám poskytnuty požadované informace.

Zápis do školy je významným dnem pro dítě i celou rodinu, proto nespěchejte a slavnostně se oblečte.
Udělejte si v den zápisu více času na dítě i na sebe.
Oslavte zápis návštěvou cukrárny nebo připravte doma slavnostní večeři (podávejte potomkovo oblíbené jídlo).
Dítěti udělá radost, když s ním k zápisu půjdou oba rodiče.
Vyfotografujte si dítě například před budovou školy, budete mít hezkou vzpomínku. - Většina základních škol respektuje přání rodičů sledovat průběh zápisu, avšak rodiče by do zápisu neměli zasahovat.
Chcete-li natáčet dítě u zápisu videokamerou, domluvte se nejdřív s učitelkou. - Zápis do první třídy slouží k přihlášení dítěte k povinné školní docházce (případně k podání žádosti o předčasný nástup do základní školy nebo o odklad školní docházky) a k posouzení školní připravenosti dítěte ke vstupu do první třídy.
Přihlásit dítě ke školní docházce je povinnost rodičů!
Písemnou žádost o odklad školní docházky podávají rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejpozději do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osm let.

Zdroj:http://www.portal.cz/

  

Ve škole je jako bezplatná služba pro žáky a jejich rodiče zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Marie  Vitvarová,  speciální pedagog

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pracoviště Most

Jana Palacha 1534
434 01 Most, Tel./fax: 476 708 847

elokované pracoviště PPP Most, Ukrajinská 379, Litvínov, tel. : 775441264

Nabízí metodickou pomoc a spolupráci rodičům budoucích prvňáčků, eventuálně diagnostické vyšetření školní zralosti.

E-mail: most@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/most

 

Dětská psychiatrická ambulance

Jugoslávská 1636, MUDr. Gabriela Šilhartová, ordinační hodiny: út,st,čt 7:30 - 15:00 hodin

tel.: 702 016 837

MUDr. Alena Victorinová působí v Chomutově

 tel:321 721 412

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11

pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26)

J. A. Komenského

Kpt. Jaroše

Lidická

Lipová 1841

Lipová 3321

Lipová 390

Lipová 803 - 808

Lipová 819

M. J. Husa

Okružní 1718 - 1719

Okružní 1733

Okružní 3130

V Sadech

Velebudická

 

Nástup do školy se nezdařil? Ještě je cesta zpět!

Klíčová slova: škola, školka, školní zralost

Není-li dítě skutečně pro školu zralé, je ještě do konce ledna možné vrátit jej do školky. To však může být pro dítě stejně traumatizující jako jeho dosavadní zaostávání ve třídě.

Nepovedený start se může stát a není to nikdy chyba dítěte. Nejčastěji bývá způsoben chybnou interpretací testu školní zralosti, neodhadnutím vývoje dítěte přes prázdniny. Příčinou neúspěchu mohou být také příliš velké ambice rodičů, kteří si nejsou schopni připustit, že by dítě dostalo odklad.

I když v dnešní době je odložení školní docházky spíše trendy a proto se v současnosti objevují situace opačné – zcela zralé dítě bývá ještě rok ponecháno ve školce. I tento model však může dítěti přivodit řadu problémů a proto je důležité, aby odhad vývoje dítěte byl co nepřesnější.

Pokud bylo dítě nezralé v květnu, měl se test školní zralosti zopakovat po prázdninách, protože to děti udělají někdy největší skok a často vývojové nesrovnalosti doženou. Vždy musí převážit důvody pro zahájené školní docházky.

Jak působí zralý školák?

Kolem šestého roku dochází totiž ve vývoji dítěte k velkým změnám. Je schopné rozpoznávat detaily celku (důležité pro nácvik čtení), dokáže se více ovládat, přestává žít jen ve světě své fantazie, umí se soustředit (cca 10 minut).

Je přiměřeně samostatné, zvládá být určitou dobu bez rodičů, umí si záměrně zapamatovat např. zadání úkolu). Reguluje své emoce, komunikuje s vrstevníky. Myšlení postupně přechází od názorného k logickému. Ve fyzickém vývoji se především mění proporce, pro tuto zralost se používá tzv. Filipínská míra (dítě si dosáhne přes hlavu na ucho).  

Proč se to nepovedlo?

Častou příčinou dodatečného odkladu bývá přetrvávající hravost dítěte, která se neslučuje se záměrným učením, plněním školních povinností, soustředěním a chápáním role žáka a učitele. Dítě bývá roztěkané, nerozumí, proč si má něco zapamatovat. Nedokáže se soustředit, neumí být hráčem v týmu, proto může mít časem i problémy se zařazením do kolektivu.  Vodítkem bývá také velmi pomalé tempo zvládání látky, dítě na řadu úkolů svou úrovní vývoje nestačí a začíná za třídou zaostávat.

Výsledkem takové školní docházky může být dlouhodobý stres, přetěžování domácí přípravou a tím i odpor ke škole, který může vyústit i v psychosomatické potíže jako je ranní nevolnost, pomočování, návrat o vývojový stupeň níže, stagnace.  V takovém případě je na zvážení rodičů, zda nepožádat o dodatečný odklad školní docházky.

Samozřejmě by na přetrvávající potíže měl upozornit především třídní učitel. Přechod zpátky do školky je nutné provést nanejvýš citlivě, protože okolí (zejména jeho vlastní rodina) jej už bere jako velkého školáka a návrat zpátky - nevhodně komentovaný, může v dítěti vyvolat pocit, že selhalo, že na školu prostě nemá. Chyba dítěte to přitom rozhodně není!

 

Jak postupovat při dodatečném odkladu

Žádost podává zákonný zástupce nezletilého dítěte. Poraďte se s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy. Doporučujeme jednat také s výchovným poradcem školy. Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku. Písemnou žádost podejte řediteli školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní.  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní. Proti rozhodnutí ředitele můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

Ředitel školy rozhodne o dodatečném odložení povinné školní docházky se souhlasem zákonného zástupce dítěte. (Zdroj: portál veřejné správy, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 37)

Přejato: autor: pem ,

zdroj: http://deti.centrum.cz/skolaci/2011/1/4/clanky/nastup-do-skoly-se-nezdaril-jeste-je-cesta-zpet/

 

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

 

 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                         

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

 

 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-         je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

-         zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

-         tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-         vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

-         umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

-         rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

-         řadí zpravidla prvky zleva doprava

-         používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-         vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

-         zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

-         ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

-         má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

-         přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

-         má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

-         chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

-         zná faktory poškozující zdraví (kouření)

-         uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě