Zpět
17.05.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis

Organizace zápisu dětí do 1. tříd a přípravné třídy
pro šk. r. 2024-2025 (4. a 5. dubna)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. 

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 08. 2024  6 let, tj. děti narozené 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018.  Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Plánujeme otevřít tři první třídy a přípravnou třídu.

Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu?

 • rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte (u cizinců pas) a občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře, klinického psychologa
 • v případě odkladu lze žádat o umístění do přípravné třídy

Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Kvůli prokázání místa pobytu pak i průkazem o povolení k pobytu pro cizince nebo identifikačním průkazem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), potvrzením o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU) případně průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo pobytovou kartou rodinného příslušníka (EU). V případě, že v ČR dosud nepobývají více než 90 dnů potvrzením o podání žádosti a nájemní smlouvou.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?
V takovém případě písemně požádejte v době zápisu (4. a 5. dubna 2024) o odklad
povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Žádost ke stažení zde. K žádosti
přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě s odkladem školní docházky může být zařazeno do přípravné třídy na naší škole.

Nejčastější otázky k zápisu ... zde.

Průběh jednotlivých fází zápisu do 1. tříd je uveden v níže uvedeném časovém harmonogramu včetně stručného popisu možností. Přihlášení k zápisu je možné provést prostřednictvím aplikace ZapisyOnline.cz.

Možnost rezervace dne a času prezenčního zápisu můžete ZDE!

Termín

Popis jednotlivých fází období zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024-2025

1. až 3. dubna 2024

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu s možností rezervace termínu absolvování prezenční části v prostorách školy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

4. a 5. dubna 2024

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 14:00 do 17:00 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

4. až 12. dubna 2024

Možnost podání elektronické přihlášky dítěte k zápisu do 1. třídy v případě, že není možné, aby zákonný zástupce přišel s dítětem do školy ve dnech prezenčního zápisu (přes aplikaci ZapisyOnline.cz). Doporučujeme, aby si zákonný zástupce ve škole telefonicky domluvil náhradní termín prezenčního zápisu dítěte.

12. dubna 2024

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

15. dubna 2024

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024-2025 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Online zápis do školy, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: v58t8q5),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 15. 4. 2024 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.
 

Informace ke školnímu stravování pro rodiče budoucích prvňáků 2024/2025 zde.

Přihláška ke stravování ke stažení zde

Formuláře ke stažení:

Žádost o zápis plnění povinné školní docházky zde.

Zápisový list dítěte zde.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky zde.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy zde.

Třídní schůzka:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče dětí z přípravné třídy se uskuteční 28. 5. 2024 od 16 hodin ve školní jídelně.

V době schůzky bude možné zakoupit čip do školní jídelny a bude přidělen VS + číslo účtu pro platbu obědů, ŠD. Cena 130,-

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2024/2025: ZDE

Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2024/2025, bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy u hlavního vchodu.

*********************************************************************************************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí

 1. Trvalé bydliště v obvodu č. 15
 2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
 3. Děti, které mají ve škole sourozence
 4. Děti zaměstnanců školy
 5. Místo dlouhodobějšího pobytu v obvodu č. 15
 6. Ostatní zájemci

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 15  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 15  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická

Nabízíme:

 • Nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • Kolektiv zkušených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • Školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog
 • Dvě počítačové učebny, interaktivní tabule ve většině třídách
 • Školní knihovna
 • Cvičná kuchyňka
 • Přípravná třída
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Informatika od 3. ročníku
 • Pestrá činnost a zájmové kroužky ve školní družině (1. – 4. r.) a školní klub (5. – 9.r.)
 • Výborná kuchyně, pestrá strava, zdravá výživa
 • Projekty, akce, divadla, koncerty, sportovní soutěže
 • Chodby s herními prvky
 • Třídy s rekuperačními jednotkami pro čištění vzduchu
 • Nadstandardní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rozvoj řečových dovedností (logopedická intervence)
 • Plavání od 3. r.
 • Turistika od 1. r. a další aktivity
 • Bezbariérový přístup
 • Bezpečnost žáků je střežena kamerovým systémem
 • Škola patří do sítě škol podporujících zdraví
 • Sociální pedagog
 • Adaptační koordinátor a koordinátor inkluze

Pomůcky do 1. třídy:

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2 (nejlépe trojhrané), pastelky – 12 barev, guma obyčejná, ořezávátko, kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, hadřík, igelit na lavici, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

Doporučení: Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Pomůcky do přípravné třídy:

Batoh

Bačkory

Desky na notýsek A5 – měkké s drukem 

Penál:

1 obyčejná tužka

Pastelky 12 barev – se sytými tuhami

Nůžky s kulatou špičkou 

Větší kufřík nebo krabice

Temperové barvy (10 barev)

Vodové barvy

Štětec kulatý č. 8

Štětec plochý č. 12

Kelímek (od jogurtu)

Barevné papíry (ne lepící)

Modelína

Voskovky

Vysunovací lepidlo v tyčince 3x

Zástěra, košile nebo staré tričko

Ubrus 

Věci na tělocvik v textilním pytlíku

Sportovní kraťasy i tepláky

Tričko

Ponožky

Sportovní obuv/cvičky/tenisky

Informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy - 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU zde.

******************************************

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8-12 kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s danou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška/zápisní lístek do školního klubu, školní družiny ke stažení v *.jpg zde, v *.pdf zde.

Úplata za školní družinu v roce 2024/2025 zde.

Pokyny k vyplnění přihlášky do ŠD a ŠK zde.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.