Program školy na na léta 2004/2008 (ve formátu *.pdf 881kb)

Aktuální program školy na léta 2009/2012 (ve formátu *.pdf 375kb)

 

Aktualizace 19.03.2009

Projekt Zdravá škola
- projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu
- v České republice od roku 1991
- naše škola pracuje v projektu od roku 1992
- Program podpory zdraví ve škole znamená:
* pohoda prostředí
* zdravé učení * otevřené partnerství
- vytvoření bezpečného, klidného a příjemného prostředí
- široká nabídka metod a forem výuky inspirovaná různými
pedagogickými směry
- další vzdělávání učitelů a veřejné akce
- více přirozeného pohybu
- práce s informacemi - o zdravém životním stylu,
enviromentální výchově, prevenci sociálně patologických
jevů

SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
Začátek ani konec vyučovací hodiny se neoznamuje zvoněním. Učitel plynule ukončí vyučovací hodinu. Cílem je zklidnění celkového provozu školy a přiblížení se běžnému životu.
Od žáků nevyžadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba.
Dbáme na správnou velikost školního nábytku.
Žákům nepíšeme poznámky (ani do žákovské knížky ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování žáka závažné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se žáky. Nepoužíváme “kázeňské sešity”.
Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím žákovské knížky, dopisem. Vždy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím žákovské knížky) informujeme rodiče žáka o jeho prospěchu.
První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče.
Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíže seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče. Častěji používáme pochvalu.
K práci žáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Žákům umožňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování.
Pro žáky vytváříme bezpečné prostředí v němž mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých žáků. Žáci dosahují vynikajících úspěchů ve vědomostních i sportovních soutěžích.

Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy.

Každý dělá dobře to, co dělá rád.

Nikdy nemůžeme odhadnout co se stane, když zavedeme nějakou nepřirozenost.

 

Charakteristika změny vedoucí k rozvoji:

Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má mít možnost a právo být vychováván a vzděláván ve škole podporující zdraví a mít užitek z iniciativ tohoto projektu ( rezoluce první konference Evropské sítě projektu Zdravá škola, Řecko, květen 1997).

Nejdůležitějším činitelem je plně kvalifikovaný, kreativní učitel, který je ochoten v pracovním týmu věnovat se celoživotnímu vzdělávání, je schopen odborné i sociální komunikace. Přirozený odliv vynikajících a zapracovaných odborníků na jiná pracoviště, nejčastěji do vedoucích funkcí, a zároveň příchod nových pracovníků nutí management školy k systematickému vzájemnému předávání zkušeností a organizování tvůrčích dílen, v nichž se kromě tradičních pracovních týmů sdruží lidé, kteří společně řeší modelové situace.

Důležité kroky:

 

Strategie řízení a evaluace školy

  • 1.-9. postupný ročník – společná organizační pravidla, zásady
  • Jak to děláme?

    V prvním období - 1. až 3. ročníku

    Ve druhém období - 4. až 6. ročníku

    Ve třetím období - 7. až 9. ročníku