Zpět
15.06.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní časopis

Aktuální číslo

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022, ROČNÍK DVACÁTÝ DRUHÝ

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mediální výchova


Kompetence k učení
- poznání úlohy informací
- porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití
- využívání moderních informačních a komunikačních technologií
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
Kompetence k řešení problémů
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
- schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů
- hledat vlastní postup při řešení problémů
- vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní
- schopnost formulovat svůj požadavek
- vyhledávat potřebné údaje v různých zdrojích informací
- dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru
- při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle
Kompetence sociální a personální
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
- pracovat individuálně i kooperativně
- stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je
Kompetence občanské
- uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu
- respektování práv duševního vlastnictví
- zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu.
Kompetence pracovní
- šetrná práce s výpočetní technikou
- přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce


Mediální výchova 6. – 9.ročník,
pedagogické vedení od 1. 9. 2021 Mgr. Lenka Vrabcová.
(professional support Mgr. Jaroslav Hasil)
Dvacet jedna ročníků založil a vedl Mgr. Jaroslav Hasil do 07.2021.

uzávěrka časopisu vždy nejpozději 25. v měsíci
tisk časopisu se neprovádí, je publikován na školním webu a na nástěnce školního časopisu


září
redakce – rozdělení rolí v týmu
redakční práce, rubriky – přidělení
role redaktora, šéfredaktor, zástupce, grafik, fotograf
polovina září – 1.číslo časopisu, příprava říjnového čísla

říjen
žurnalistické útvary
autorizace článků a korektury
rozhovor – komunikace, kladení otázek, záznam
2. číslo časopisu

listopad
grafika – zpracování fotografií, grafický editor
týmová práce- zásady
zásady pro práci s respondentem – kladení otázek (otázky otevřené, uzavřené)
3.číslo časopisu

prosinec
kompletace časopisu – zásady
práce jednotlivých redaktorů
4. číslo časopisu

leden
výtvarná složka časopisu, ilustrace, kliparty, fotodokumentace
korektor, sloupkař,
5.číslo časopisu

únor
obsah časopisu – pravdivost, aktuálnost, ovlivňování mínění ostatních
formát časopisu – příprava pro tisk, tisk, kompletace
6.číslo časopisu

březen
publikování na webu – formát pdf
sběr a třídění informací
7.číslo časopisu

duben
ověřování informací
osobní odpovědnost redaktora
novinářská etika
8.číslo časopisu

květen
výjimečnost v publikování informací
souhrnné informace
tiráž
9.číslo časopisu

červen
hodnocení redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě