Zpět
26.09.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní časopis

Aktuální číslo

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, ROČNÍK DVACÁTÝ TŘETÍ

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mediální výchova


Kompetence k učení
- poznání úlohy informací
- porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití
- využívání moderních informačních a komunikačních technologií
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
Kompetence k řešení problémů
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
- schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů
- hledat vlastní postup při řešení problémů
- vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní
- schopnost formulovat svůj požadavek
- vyhledávat potřebné údaje v různých zdrojích informací
- dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru
- při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle
Kompetence sociální a personální
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
- pracovat individuálně i kooperativně
- stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je
Kompetence občanské
- uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu
- respektování práv duševního vlastnictví
- zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu.
Kompetence pracovní
- šetrná práce s výpočetní technikou
- přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce


Mediální výchova 6. – 9.ročník,
pedagogické vedení od 1. 9. 2021 Mgr. Lenka Vrabcová.
(professional support Mgr. Jaroslav Hasil)
Dvacet jedna ročníků založil a vedl Mgr. Jaroslav Hasil do 07.2021.

uzávěrka časopisu vždy nejpozději 25. v měsíci
tisk časopisu se neprovádí, je publikován na školním webu a na nástěnce školního časopisu


září
redakce – rozdělení rolí v týmu
redakční práce, rubriky – přidělení
role redaktora, šéfredaktor, zástupce, grafik, fotograf
polovina září – 1.číslo časopisu, příprava říjnového čísla

říjen
žurnalistické útvary
autorizace článků a korektury
rozhovor – komunikace, kladení otázek, záznam
2. číslo časopisu

listopad
grafika – zpracování fotografií, grafický editor
týmová práce- zásady
zásady pro práci s respondentem – kladení otázek (otázky otevřené, uzavřené)
3.číslo časopisu

prosinec
kompletace časopisu – zásady
práce jednotlivých redaktorů
4. číslo časopisu

leden
výtvarná složka časopisu, ilustrace, kliparty, fotodokumentace
korektor, sloupkař,
5.číslo časopisu

únor
obsah časopisu – pravdivost, aktuálnost, ovlivňování mínění ostatních
formát časopisu – příprava pro tisk, tisk, kompletace
6.číslo časopisu

březen
publikování na webu – formát pdf
sběr a třídění informací
7.číslo časopisu

duben
ověřování informací
osobní odpovědnost redaktora
novinářská etika
8.číslo časopisu

květen
výjimečnost v publikování informací
souhrnné informace
tiráž
9.číslo časopisu

červen
hodnocení redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě