Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
19.06.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Školní časopis

Články posílejte prosím na yamos@email.cz.

Aktuální číslo

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ARCHIV ČÍSEL - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mediální výchova


Kompetence k učení
- poznání úlohy informací
- porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití
- využívání moderních informačních a komunikačních technologií
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
Kompetence k řešení problémů
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
- schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů
- hledat vlastní postup při řešení problémů
- vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní
- schopnost formulovat svůj požadavek
- vyhledávat potřebné údaje v různých zdrojích informací
- dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru
- při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle
Kompetence sociální a personální
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
- pracovat individuálně i kooperativně
- stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je
Kompetence občanské
- uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu
- respektování práv duševního vlastnictví
- zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu.
Kompetence pracovní
- šetrná práce s výpočetní technikou
- přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce


Mediální výchova 6. – 9.ročník,
pedagogické vedení Mgr. Jaroslav Hasil

uzávěrka časopisu vždy nejpozději 25. v měsíci
tisk časopisu se neprovádí, je publikován na školním webu a na nástěnce školního časopisu


září
redakce – rozdělení rolí v týmu
redakční práce, rubriky – přidělení
role redaktora, šéfredaktor, zástupce, grafik, fotograf
polovina září – 1.číslo časopisu, příprava říjnového čísla

říjen
žurnalistické útvary
autorizace článků a korektury
rozhovor – komunikace, kladení otázek, záznam
2. číslo časopisu

listopad
grafika – zpracování fotografií, grafický editor
týmová práce- zásady
zásady pro práci s respondentem – kladení otázek (otázky otevřené, uzavřené)
3.číslo časopisu

prosinec
kompletace časopisu – zásady
práce jednotlivých redaktorů
4. číslo časopisu

leden
výtvarná složka časopisu, ilustrace, kliparty, fotodokumentace
korektor, sloupkař,
5.číslo časopisu

únor
obsah časopisu – pravdivost, aktuálnost, ovlivňování mínění ostatních
formát časopisu – příprava pro tisk, tisk, kompletace
6.číslo časopisu

březen
publikování na webu – formát pdf
sběr a třídění informací
7.číslo časopisu

duben
ověřování informací
osobní odpovědnost redaktora
novinářská etika
8.číslo časopisu

květen
výjimečnost v publikování informací
souhrnné informace
tiráž
9.číslo časopisu

červen
hodnocení redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

redakční práce, práce redaktorů
10.číslo časopisu

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě