Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
03.03.2020, Mgr. Libuše Svobodová

Školní parlament

Školní žákovský parlament 2019/2020

Školní žákovský parlament

* Dává žákům možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají

* Formuluje názory a požadavky, předkládá návrhy a přejímá odpovědnost za jejich plnění

* Rozhoduje demokraticky většinou hlasů

* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a třídního učitele (získává od nich podněty)

* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů

* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.

* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou při přípravě, organizaci a vyhodnocování různých projektů a soutěží

* Na základě výsledků a doporučení spolužáků a třídních učitelů schvaluje nejlepší žáky k ocenění:

- celostátní: Zlatý oříšek, Dětský čin roku

- městské : přijetí u p. primátora, Cena SVČ

- školní : ocenění ředitele školy, Šikula, Reprezentant

 

 Školní parlament

- je tvořen volenými zástupci ze 6. až 9. tříd

- každý zástupce má mandát na jeden školní rok

- na škole pracuje od školního roku 2002/3

-koordinátorem je Mgr Libuše Svobodová, z .ř.

 

 2019/2020

-velký parlament má 25 členů

- zasedá každé úterý v učebně č. 48

- zasedá 7 vyučovací hodinu

 Na základě podnětů žáků byla parlamentem vypracována pravidla např.

* Žolík

-kartička, která žáka omlouvá bez odůvodnění při zkoušení, testech, úkolech…

-může být použita 1x měsíc

* Šikula

-ocenění pro děti, které nejsou lhostejné – vykonají dobrý skutek

* Reprezentant

- soutěž pro úspěšné a talentované děti

- vztahuje se k vědomostním, uměleckým, sportovním či manuálním dovednostem

 

 

Školní parlament se neuzavírá ani nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po celý rok otevřeny.   

*******************************************************

Funkce Parlamentu

Předseda: Vendula Dvořáčková

-asistent: Jakub Svoboda       

Místopředseda: Lukáš Vlach

-asistent: Michal Máček

Správce stránek: Kristýna Martínková

-asistent: Kateřina Štrosnerová

Sběrový referent + zástupci EKO kroužku při školním klubu :

Kateřina Kovárnická

-asistent: Lukáš Havlák, Bohuslav Kotlár,Daniel Puchmeltr

Novinář: Kryštof Alferi

-asistent: Tom Tran Che Hoang Nhat

Evidence docházky: Jana Soukupová

-asistent: Klára Salcmanová

Spolupráce se ŠD/ŠK: Nikola Bartoňová

-asistent: Daniela Horáčková

Fotograf: Ondřej Bohuslav

-asistent: Ondřej Charamza

Asistent pro stravování: Tereza Holečková

-asistent: Anna Škrečková

Zpravodaj: Daniel Kozák

-asistent: Tobiáš Vacek

Nástěnkář:

Andrea Hurtová, Michaela Nováková

****************************************************

Sběrna školy do odvolání zavřena

( do konce školního roku nebude otevřena)

*********************************************************

Beseda školního parlamentu

 s paní ředitelkou

Dne 15.10 2019 jsme pozvali na parlament paní ředitelkou Mgr. Lenkou Firmanovou. Paní ředitelka se nám snažila odpovědět na všechny otázky, které zajímají nás,  spolužáky i naše rodiče.

 

Vybrali jsme ty nejzajímavější otázky a odpovědi:

  1. Bude se malovat škola?  Ano, z vnější strany se bude malovat.
  2. A na jakou barvu?  To se ještě neví, musíme se poradit s architektem.
  3. Co se opravilo v jídelně?  V jídelně se měnila podlaha a předělávala sít potrubí zvl. v podlaze.
  4. Proč si nemůžeme vybrat třetí  jazyk na učení?  Dříve na škole tato možnost byla. Když se děti přihlásily, tak to nebylo na moc dlouho, protože se musely učit slovíčka… a postupně přestaly kroužek navštěvovat…
  5. Bude v době rekonstrukce otevřená školní jídelna?  Nebude otevřena pro nikoho.
  6. Proč nejsou ve škole vegetariánská jídla?   Paní kuchařky mají celostátní pokyny, co musí obsahovat stravování v daném měsíci… Z rozpočtu státu se na školní stravování připlácí. Jsme zařízení pro školy a děti potřebují pestrou, zdravou stravu. Proto nemůžeme na škole mít stále vegetariánská jídla, i když i ty do jídelníčku p. kuchařky zařazují.
  7. Chutná vám jídlo ve školní jídelně?  No…tady je problém s tím, že já nechodím na obědy. Držím totiž dietu a mám napsaná od dietologa svá jídla. Rozhodně to není tím, že by mi jídla ze školní jídelny nechutnala.
  8. Proč má 8. ročník tolik hodin?  8. ročníky mají ze zákona nejvíce hodin (32).
  9. Vadí vám skupinky žáků na chodbách?  Pokud nedělají nic, co by mělo rušit ostatní a hlídají si hodiny (aby nepřišli pozdě na hodinu) ,tak mi to nevadí.
  10. Co všechno jste musela udělat, abyste se stala paní ředitelkou? Musela jsem se hodně učit. Psala jsem i pár testů ze znalostí na počítači, o zákonech…, ale zvládla jsem to. Musela jsem se ale především do konkurzu přihlásit a splnit všechna kritéria dané zákonem….

        

       Podle nás se beseda povedla.

       Na závěr bychom chtěli poděkovat paní ředitelce za to, že si na nás udělala čas.

                   

       Příprava otázek

        Dopisovatelé: Jana Soukopová, Kryštof Alfery, Vendula Dvořáčková, Lukáš Vlach, Krystýna Martínková

       ******************************************************************************************

       Prezentace 15.ZŠ.Most na prezentaci neziskovek za pomoci pani vychovatelek a parlamenťáků  v Centrále 17.10.2019

       Ve čtvrtek se v 15:30 sešli pani vychovatelky a zástupci parlamentu v Centrále , kde se rozdělili na stanoviště - každé stanoviště mělo připravenou aktivitu pro děti z Mostu . Za splnění úkolu děti dostaly sladkou odměnu. Při soutěžích jsme se bavili úplně všichni .

       ****************************************************************************

       5.12.2019

       Byl čtvrtek a všichni se těšili na Mikuláše a anděli ( někteří možná i na čerta ).

       Zvláště se těšili hlavně parlamentáci - devátáci , kteří se již 14 dnů předem domlouvali na maskách a organizaci  dne D s vedoucí škol. klubu . Ve čtvrtek jsme se sešli ráno ve škol. klubu jako devátáci a vyšli jako Mikuláš , andělé a čerti . Nejvíce  byli vítáni ve třídách andělé , protože nesli v košíčku pro šikovné a hodné děti sladké odměny . I Mikuláš se snažil , děti mu zpívali ,  recitovali ...  Ale čerti také nelenili , občas ve třídách pozlobili nezbedníky a současně označkovali černým uhlím ...

       Užili jsme si to všichni : jak děti , žáci , dospěláci - tak i naši devátáci v maskách. Dostali jsme pochvalu od všech dospěláků školy , zvláště od vedení školy . Pro všechny to byl nezapomenutelný nádherný den :)

       Za převlečené parlamentáky zapsala Týna :)

       *************************************************************

       BESEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

       V úterý 21. 1. 2020 besedovali členové školního parlamentu s naší školní preventistkou Mgr. Petrou Kratochvílovou. Předkládáme vám podle nás ty nejzajímavější otázky a odpovědi.

       1. Který problém vás nejvíce trápí

       -Nejvíce mě trápí, když děti ubližují samy sobě (sebepoškozování).

       2. Je jednodušší jednat s rodiči nebo s našimi žáky?

       -Kolikrát je snazší spolupracovat s dětmi než s rodiči, protože děti víc znám.

       3. Musí mít školní preventista nějaké speciální vzdělání?

        - Ano, specializační vzdělání pro školní preventisty jsem si doplnila na Karlově universitě v Praze.  

       4. Byl na naší škole někdy problém s  drogami?

        - S tvrdými drogami ne (např: pervitin), ale s tabákovými výrobky  či alkoholem už ano.  

       5. Pomohla jste všem?

       - Snažím se pokaždé, ale ne vždy to je v možnostech jednoho člověka..  Ve škole ale máme širší tým pedagogů, kteří ve spolupráci s odborník a rodiči žákům pomůžou.

       6. Byla jste šikanována na základní škole?

         - Ano, v sedmé třídě…a vůbec jsem se necítila dobře…

        7. Jak se řeší záškoláctví?

        - Vše řeší třídní učitel, výchovný poradce ve spolupráci s rodiči.

        Popřípadě OSPOD=oddělení sociálně právní ochrany dětí.

       8. Jak má žák postupovat, když spolužák přijde do školy opilý?

         -Informovat o tom ihned dospělou osobu, nejlépe třídního učitele.

       9. Máte představu, kdy a proč děti začínají s drogami?

         -Většinou začínají s drogami, když mají nějaký problém- doma, v partě či ve škole.. Příčiny jsou různé…

       10. Jak řešíte, když má dítě problém doma s rodiči?

       -Nejprve si pedagog promluví s dítětem, pomůže třídní učitel, výchovný poradce nebo vedení školy. Obracíme se i na OSPOD.  Po případě na policii.

        

       Při besedě jsme se od p. Mgr Kratochvílové dozvěděli mnoho zajímavých informací.., které předají parlamentáři v kmenových třídách.

       Vypracovali: Kateřina Štrosnerová ,Jakub Svoboda, Jana Soukupová, Michal Máček , Ondřej Bohuslav

       ***********************************************************

        

       Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

       Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

       Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
       Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

        HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
       ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

       Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

        


       Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě