Zpět
23.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Vize školy

Koncepce rozvoje školy

 Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka školy

KODEX UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, J. A. KOMENSKÉHO 474, P.O.

Při tvorbě koncepce v oblasti stanovování cílů výchovy a vzdělávání vycházím z následujících dokumentů:

 

  • Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 – klíčový dokument MŠMT
  • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 – 2020
  • Koncepční záměry inspekční činnosti ČŠI 2014 – 2020

 

Koncepce rozvoje školy je založená na vizi ředitele školy, na představách učitelů, rodičů a žáků, na představách zřizovatele a školské rady a podmínkách školy jako takové. Koncepci budou citelně ovlivňovat platné změny legislativního charakteru, dále nutnost zavádět pozitivní změny do vzdělávacího procesu, zkušenosti ze zahraničí i tradice domova, vědeckotechnický a společenský vývoj, nové poznatky z pedagogických disciplín, didaktiky i jednotlivých věd a rovněž podmínky, ve kterých se nachází naše školství jako celek.

 

Pro potřeby tvorby této koncepce jsem začala mapovat a analyzovat všechny oblasti spojené s chodem školy, (tj. výchovně vzdělávací, personální, materiálně technickou a organizace řízení) s cílem vytvořit novou, vlastní koncepci pro období 2018 – 2024. K tomu účelu jsem použila interní materiály školy a rovněž se snažila uplatnit dosud nabyté zkušennosti a následně zpracovala jednoduchou SWOT analýzu školy.

 

Jsem přesvědčena, že práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné navázat na předchozí období a inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy své možnosti materiální, prostorové, personální i finanční. Je třeba zaměřit se na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích a měla by klást na rozvoj pracovníků jak individuální, tak především týmový a na zapojení do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity.

 

Škola zaujímá významné místo v projektu „Škola podporující zdraví“. Je založena na principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví je založen na třech pilířích:

 

  • pohoda prostředí
  • zdravé učení
  • otevřené partnerství

 

Dále je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce jsou používány efektní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Větší pozornost je věnována zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, cizím jazykům, prevenci sociálně patologických jevů a dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

Společná organizační pravidla školy byla nastavena před několika lety a jsou velice přínosná pro život ve škole.

Součástí školy je její školní vzdělávací program RADOST – ÚSPĚCH - ZDRAVÍ, podle kterého se ve škole vyučuje ve všech ročnících.

 

 

Vize školy

 

  • KVALITA výchovy a vzdělávání
  • ROZVOJ schopností žáka
  • POMOC žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • KVALITA v personálním zabezpečení vzdělávání
  • OTEVŘENOST vůči veřejnosti
  • DYNAMIKA v projektových aktivitách a v nových trendech
  • EFEKTIVITA v řízení školy
  • PODPORA v materiálním zabezpečení vzdělávání

 

 

Hlavní strategické cíle

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST

 

  • poskytovat vzdělávání v souladu se standardem všeobecného vzdělávání
  • trvale aktualizovat školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu
  • koordinovat vzdělávací proces s potřebami celé společnosti
  • propojovat teorii s praxí

  • udržovat naplněnost školy
  • podporovat talentované a nadané žáky
  • vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podporovat výuku cizích jazyků
  • uplatňovat moderní metody výuky
  • podporovat čtenářskou, finanční, matematickou a přírodovědeckou gramotnost
  • pozitivně žáky motivovat k polytechnickému vzdělávání
  • upřednostňovat zdravý životní styl a zdravou výživu
  • vychovávat k toleranci a bezkonfliktní komunikaci
  • vést žáky k sebeúctě, podpoře rodiny a přátel
  • vést žáky k prezentaci jejich prací, k obhajobě názorů a vhodné diskuzi
  • podporovat začlenění multimediální techniky ve výuce
  • připravovat žáky ke konkurenceschopnému pracovnímu trhu
  • vést žáky k tolerantnímu soužití s handicapovanými
  • rozvíjet aktivity žáků, podporovat zájmové činnosti, zapojení do soutěží dovedností, účast v projektech, olympiádách
  • motivovat žáky k návštěvě divadelních a filmových představení, koncertů, výstav
  • zařazovat dopravní výchovu – chování chodců, cyklistů
  • organizovat školní výlety, lyžařské kurzy
  • vytvářet podmínky pro činnost psychologa ve škole pro pomoc žákům i pedagogům

 

 

OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ

 

  • stabilizovat pedagogický sbor i kolektiv provozních zaměstnanců
  • snažit se zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů a vychovatelů
  • podporovat další kvalifikovanost a odbornost pedagogů
  • rozšiřovat dovednosti v oblasti ICT
  • zvyšovat jazykové kompetence pedagogů
  • vytvářet podmínky pro kooperaci mezi vyučujícími
  • motivovat zaměstnance k práci v týmech
  • zlepšovat komunikativní dovednosti zaměstnanců
  • odměňovat nejlepší pedagogy

 

 

OBLAST MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ

 

  • efektivně využívat majetek školy
  • poskytovat stravovací služby, udržovat estetický vzhled jídelny
  • efektivně využívat a modernizovat tělocvičny a hřiště
  • úspora energií
  • efektivně využívat majetek vhodným pronájmem
  • zajišťovat vhodné místnosti pro individuální komunikaci učitel – žák, učitel – rodič
  • dodržovat zásady BOZP a hygieny školního prostředí
  • využívat k rozvoji technického myšlení stavebnici Merkur

 

 

OBLAST MANAGMENTU KVALITY - ŘÍZENÍ A KONTROLY

 

  • vhodně motivovat zaměstnance
  • vzájemná spolupráce
  • stanovení jasných pravidel a organizačních řádů
  • smysluplné plánování
  • pravidelné jednání pedagogické rady, vedení školy, úzkého vedení školy, předmětových komisí, schůzky s rodiči, jednání se školskou radou, podpora žákovského parlamentu

  • plánovaná, přehledná ekonomika
  • přehledná organizační struktura řízení
  • plánovaná kontrola na všech úsecích a ve všech oblastech a součástech školy
  • evaluace a autoevaluace

 

 

OBLAST DALŠÍCH AKTIVIT

 

  • realizovat projektovou činnost školy – sledovat výzvy ÚK a MŠMT a předkládat žádosti o čerpání finančních prostředků z OP VVV
  • aktivně spolupracovat v oblasti IKAP a MAP
  • zaměřit se na tyto oblasti OP VVV na základě stanovených priorit:
  • Podpora polytechnického vzdělávání
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Inkluzivní vzdělávání
  • Podpora gramotnosti čtenářské, digitální, matematické a přírodovědné
  • vytvářet podmínky pro dobrou spolupráci mezi školou a rodiči (SRPDŠ)
  • posilovat doplňkovou činnost školy z důvodu ekonomického příjmu

 

 

Poslání školy

 

Chceme dosáhnout toho, aby škola byla moderní, otevřená a přitažlivá. Aby všem žákům i učitelům bylo zde dobře. Aby se zde skloubily různé metody a formy práce s nejlepšími českými tradicemi a zkušenostmi českého školství. Chceme, aby všichni mohli pracovat, poznávat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě