Zpět
23.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Vize školy

Koncepce rozvoje školy

 Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka školy

KODEX UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, J. A. KOMENSKÉHO 474, P.O.

Při tvorbě koncepce v oblasti stanovování cílů výchovy a vzdělávání vycházím z následujících dokumentů:

 

 • Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 – klíčový dokument MŠMT
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 – 2020
 • Koncepční záměry inspekční činnosti ČŠI 2014 – 2020

 

Koncepce rozvoje školy je založená na vizi ředitele školy, na představách učitelů, rodičů a žáků, na představách zřizovatele a školské rady a podmínkách školy jako takové. Koncepci budou citelně ovlivňovat platné změny legislativního charakteru, dále nutnost zavádět pozitivní změny do vzdělávacího procesu, zkušenosti ze zahraničí i tradice domova, vědeckotechnický a společenský vývoj, nové poznatky z pedagogických disciplín, didaktiky i jednotlivých věd a rovněž podmínky, ve kterých se nachází naše školství jako celek.

 

Pro potřeby tvorby této koncepce jsem začala mapovat a analyzovat všechny oblasti spojené s chodem školy, (tj. výchovně vzdělávací, personální, materiálně technickou a organizace řízení) s cílem vytvořit novou, vlastní koncepci pro období 2018 – 2024. K tomu účelu jsem použila interní materiály školy a rovněž se snažila uplatnit dosud nabyté zkušennosti a následně zpracovala jednoduchou SWOT analýzu školy.

 

Jsem přesvědčena, že práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné navázat na předchozí období a inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy své možnosti materiální, prostorové, personální i finanční. Je třeba zaměřit se na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích a měla by klást na rozvoj pracovníků jak individuální, tak především týmový a na zapojení do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity.

 

Škola zaujímá významné místo v projektu „Škola podporující zdraví“. Je založena na principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví je založen na třech pilířích:

 

 • pohoda prostředí
 • zdravé učení
 • otevřené partnerství

 

Dále je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce jsou používány efektní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Větší pozornost je věnována zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, cizím jazykům, prevenci sociálně patologických jevů a dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

Společná organizační pravidla školy byla nastavena před několika lety a jsou velice přínosná pro život ve škole.

Součástí školy je její školní vzdělávací program RADOST – ÚSPĚCH - ZDRAVÍ, podle kterého se ve škole vyučuje ve všech ročnících.

 

 

Vize školy

 

 • KVALITA výchovy a vzdělávání
 • ROZVOJ schopností žáka
 • POMOC žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • KVALITA v personálním zabezpečení vzdělávání
 • OTEVŘENOST vůči veřejnosti
 • DYNAMIKA v projektových aktivitách a v nových trendech
 • EFEKTIVITA v řízení školy
 • PODPORA v materiálním zabezpečení vzdělávání

 

 

Hlavní strategické cíle

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST

 

 • poskytovat vzdělávání v souladu se standardem všeobecného vzdělávání
 • trvale aktualizovat školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu
 • koordinovat vzdělávací proces s potřebami celé společnosti
 • propojovat teorii s praxí

 • udržovat naplněnost školy
 • podporovat talentované a nadané žáky
 • vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podporovat výuku cizích jazyků
 • uplatňovat moderní metody výuky
 • podporovat čtenářskou, finanční, matematickou a přírodovědeckou gramotnost
 • pozitivně žáky motivovat k polytechnickému vzdělávání
 • upřednostňovat zdravý životní styl a zdravou výživu
 • vychovávat k toleranci a bezkonfliktní komunikaci
 • vést žáky k sebeúctě, podpoře rodiny a přátel
 • vést žáky k prezentaci jejich prací, k obhajobě názorů a vhodné diskuzi
 • podporovat začlenění multimediální techniky ve výuce
 • připravovat žáky ke konkurenceschopnému pracovnímu trhu
 • vést žáky k tolerantnímu soužití s handicapovanými
 • rozvíjet aktivity žáků, podporovat zájmové činnosti, zapojení do soutěží dovedností, účast v projektech, olympiádách
 • motivovat žáky k návštěvě divadelních a filmových představení, koncertů, výstav
 • zařazovat dopravní výchovu – chování chodců, cyklistů
 • organizovat školní výlety, lyžařské kurzy
 • vytvářet podmínky pro činnost psychologa ve škole pro pomoc žákům i pedagogům

 

 

OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ

 

 • stabilizovat pedagogický sbor i kolektiv provozních zaměstnanců
 • snažit se zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů a vychovatelů
 • podporovat další kvalifikovanost a odbornost pedagogů
 • rozšiřovat dovednosti v oblasti ICT
 • zvyšovat jazykové kompetence pedagogů
 • vytvářet podmínky pro kooperaci mezi vyučujícími
 • motivovat zaměstnance k práci v týmech
 • zlepšovat komunikativní dovednosti zaměstnanců
 • odměňovat nejlepší pedagogy

 

 

OBLAST MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ

 

 • efektivně využívat majetek školy
 • poskytovat stravovací služby, udržovat estetický vzhled jídelny
 • efektivně využívat a modernizovat tělocvičny a hřiště
 • úspora energií
 • efektivně využívat majetek vhodným pronájmem
 • zajišťovat vhodné místnosti pro individuální komunikaci učitel – žák, učitel – rodič
 • dodržovat zásady BOZP a hygieny školního prostředí
 • využívat k rozvoji technického myšlení stavebnici Merkur

 

 

OBLAST MANAGMENTU KVALITY - ŘÍZENÍ A KONTROLY

 

 • vhodně motivovat zaměstnance
 • vzájemná spolupráce
 • stanovení jasných pravidel a organizačních řádů
 • smysluplné plánování
 • pravidelné jednání pedagogické rady, vedení školy, úzkého vedení školy, předmětových komisí, schůzky s rodiči, jednání se školskou radou, podpora žákovského parlamentu

 • plánovaná, přehledná ekonomika
 • přehledná organizační struktura řízení
 • plánovaná kontrola na všech úsecích a ve všech oblastech a součástech školy
 • evaluace a autoevaluace

 

 

OBLAST DALŠÍCH AKTIVIT

 

 • realizovat projektovou činnost školy – sledovat výzvy ÚK a MŠMT a předkládat žádosti o čerpání finančních prostředků z OP VVV
 • aktivně spolupracovat v oblasti IKAP a MAP
 • zaměřit se na tyto oblasti OP VVV na základě stanovených priorit:
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Podpora gramotnosti čtenářské, digitální, matematické a přírodovědné
 • vytvářet podmínky pro dobrou spolupráci mezi školou a rodiči (SRPDŠ)
 • posilovat doplňkovou činnost školy z důvodu ekonomického příjmu

 

 

Poslání školy

 

Chceme dosáhnout toho, aby škola byla moderní, otevřená a přitažlivá. Aby všem žákům i učitelům bylo zde dobře. Aby se zde skloubily různé metody a formy práce s nejlepšími českými tradicemi a zkušenostmi českého školství. Chceme, aby všichni mohli pracovat, poznávat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.