Zpět
23.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Vize školy

Koncepce rozvoje školy

 Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka školy

KODEX UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, J. A. KOMENSKÉHO 474, P.O.

Při tvorbě koncepce v oblasti stanovování cílů výchovy a vzdělávání vycházím z následujících dokumentů:

 

 • Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 – klíčový dokument MŠMT
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 – 2020
 • Koncepční záměry inspekční činnosti ČŠI 2014 – 2020

 

Koncepce rozvoje školy je založená na vizi ředitele školy, na představách učitelů, rodičů a žáků, na představách zřizovatele a školské rady a podmínkách školy jako takové. Koncepci budou citelně ovlivňovat platné změny legislativního charakteru, dále nutnost zavádět pozitivní změny do vzdělávacího procesu, zkušenosti ze zahraničí i tradice domova, vědeckotechnický a společenský vývoj, nové poznatky z pedagogických disciplín, didaktiky i jednotlivých věd a rovněž podmínky, ve kterých se nachází naše školství jako celek.

 

Pro potřeby tvorby této koncepce jsem začala mapovat a analyzovat všechny oblasti spojené s chodem školy, (tj. výchovně vzdělávací, personální, materiálně technickou a organizace řízení) s cílem vytvořit novou, vlastní koncepci pro období 2018 – 2024. K tomu účelu jsem použila interní materiály školy a rovněž se snažila uplatnit dosud nabyté zkušennosti a následně zpracovala jednoduchou SWOT analýzu školy.

 

Jsem přesvědčena, že práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné navázat na předchozí období a inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy své možnosti materiální, prostorové, personální i finanční. Je třeba zaměřit se na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích a měla by klást na rozvoj pracovníků jak individuální, tak především týmový a na zapojení do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity.

 

Škola zaujímá významné místo v projektu „Škola podporující zdraví“. Je založena na principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví je založen na třech pilířích:

 

 • pohoda prostředí
 • zdravé učení
 • otevřené partnerství

 

Dále je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce jsou používány efektní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Větší pozornost je věnována zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, cizím jazykům, prevenci sociálně patologických jevů a dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

Společná organizační pravidla školy byla nastavena před několika lety a jsou velice přínosná pro život ve škole.

Součástí školy je její školní vzdělávací program RADOST – ÚSPĚCH - ZDRAVÍ, podle kterého se ve škole vyučuje ve všech ročnících.

 

 

Vize školy

 

 • KVALITA výchovy a vzdělávání
 • ROZVOJ schopností žáka
 • POMOC žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • KVALITA v personálním zabezpečení vzdělávání
 • OTEVŘENOST vůči veřejnosti
 • DYNAMIKA v projektových aktivitách a v nových trendech
 • EFEKTIVITA v řízení školy
 • PODPORA v materiálním zabezpečení vzdělávání

 

 

Hlavní strategické cíle

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST

 

 • poskytovat vzdělávání v souladu se standardem všeobecného vzdělávání
 • trvale aktualizovat školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu
 • koordinovat vzdělávací proces s potřebami celé společnosti
 • propojovat teorii s praxí

 • udržovat naplněnost školy
 • podporovat talentované a nadané žáky
 • vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podporovat výuku cizích jazyků
 • uplatňovat moderní metody výuky
 • podporovat čtenářskou, finanční, matematickou a přírodovědeckou gramotnost
 • pozitivně žáky motivovat k polytechnickému vzdělávání
 • upřednostňovat zdravý životní styl a zdravou výživu
 • vychovávat k toleranci a bezkonfliktní komunikaci
 • vést žáky k sebeúctě, podpoře rodiny a přátel
 • vést žáky k prezentaci jejich prací, k obhajobě názorů a vhodné diskuzi
 • podporovat začlenění multimediální techniky ve výuce
 • připravovat žáky ke konkurenceschopnému pracovnímu trhu
 • vést žáky k tolerantnímu soužití s handicapovanými
 • rozvíjet aktivity žáků, podporovat zájmové činnosti, zapojení do soutěží dovedností, účast v projektech, olympiádách
 • motivovat žáky k návštěvě divadelních a filmových představení, koncertů, výstav
 • zařazovat dopravní výchovu – chování chodců, cyklistů
 • organizovat školní výlety, lyžařské kurzy
 • vytvářet podmínky pro činnost psychologa ve škole pro pomoc žákům i pedagogům

 

 

OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ

 

 • stabilizovat pedagogický sbor i kolektiv provozních zaměstnanců
 • snažit se zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů a vychovatelů
 • podporovat další kvalifikovanost a odbornost pedagogů
 • rozšiřovat dovednosti v oblasti ICT
 • zvyšovat jazykové kompetence pedagogů
 • vytvářet podmínky pro kooperaci mezi vyučujícími
 • motivovat zaměstnance k práci v týmech
 • zlepšovat komunikativní dovednosti zaměstnanců
 • odměňovat nejlepší pedagogy

 

 

OBLAST MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ

 

 • efektivně využívat majetek školy
 • poskytovat stravovací služby, udržovat estetický vzhled jídelny
 • efektivně využívat a modernizovat tělocvičny a hřiště
 • úspora energií
 • efektivně využívat majetek vhodným pronájmem
 • zajišťovat vhodné místnosti pro individuální komunikaci učitel – žák, učitel – rodič
 • dodržovat zásady BOZP a hygieny školního prostředí
 • využívat k rozvoji technického myšlení stavebnici Merkur

 

 

OBLAST MANAGMENTU KVALITY - ŘÍZENÍ A KONTROLY

 

 • vhodně motivovat zaměstnance
 • vzájemná spolupráce
 • stanovení jasných pravidel a organizačních řádů
 • smysluplné plánování
 • pravidelné jednání pedagogické rady, vedení školy, úzkého vedení školy, předmětových komisí, schůzky s rodiči, jednání se školskou radou, podpora žákovského parlamentu

 • plánovaná, přehledná ekonomika
 • přehledná organizační struktura řízení
 • plánovaná kontrola na všech úsecích a ve všech oblastech a součástech školy
 • evaluace a autoevaluace

 

 

OBLAST DALŠÍCH AKTIVIT

 

 • realizovat projektovou činnost školy – sledovat výzvy ÚK a MŠMT a předkládat žádosti o čerpání finančních prostředků z OP VVV
 • aktivně spolupracovat v oblasti IKAP a MAP
 • zaměřit se na tyto oblasti OP VVV na základě stanovených priorit:
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Podpora gramotnosti čtenářské, digitální, matematické a přírodovědné
 • vytvářet podmínky pro dobrou spolupráci mezi školou a rodiči (SRPDŠ)
 • posilovat doplňkovou činnost školy z důvodu ekonomického příjmu

 

 

Poslání školy

 

Chceme dosáhnout toho, aby škola byla moderní, otevřená a přitažlivá. Aby všem žákům i učitelům bylo zde dobře. Aby se zde skloubily různé metody a formy práce s nejlepšími českými tradicemi a zkušenostmi českého školství. Chceme, aby všichni mohli pracovat, poznávat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě