Zpět
15.09.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Lucie Urbanová

Mail – lucie.urbanova@mostzs15.cz

Telefon +420605552607.

Konzultační hodiny: po domluvě.

Číslo dveří 25

Rady pro rodiče:

Jak objednat dítě na vyšetření do školského poradenského pracoviště?

Pokud máte pocit, že má vaše dítě jakékoli problémy ve škole, je vhodné se spojit s třídním učitelem nebo s učitelem daného předmětu, ve kterém má vaše dítě problémy, můžete konzultovat i se mnou.  Vámi oslovený pedagog nastaví tzv. Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), jistě vám poradí, jak s dítětem doma pracovat. Po třech měsících vyhodnotí, zda nastavená pravidla v PLPP byla účinná. Pokud ano, pokračuje se v nich dále, pokud nestačila tato opatření, a dítě stále selhává, navrhne vám objednat se v školském poradenském zařízení. Nezapomeňte, že důležitá je i kvalitní domácí příprava dítěte, samo se nic nespraví

Na které školské poradenské zařízení se obrátit?

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, Jana Palacha  1534, Most, tel. 476 706 847,723 321 593, E-mail:most@pppuk.cz– poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů.

SPC – Měcholupy – pracoviště Most – Dělnická 21, Velebudice, tel. 770 155 931, E-mail: spc@spc-most.cz – poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s poruchami řeči, mentálním postižením.

SPC – Teplice, Trnovanská 1331, tel. 417 537 428, 731 706 773, E-mail:   romana.ruzickova@spcteplice.cz – poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s poruchami řeči a chování, se sluchovým, mentálním a tělesným postižením, autismem a kombinovaným postižením.

SPC – Demosthenes – dětské centrum komplexní péče, Mírová 2, Ústí nad Labem, tel. 411 198 981, 607 673 361; martina.peskova@demosthenes.cz   - poskytuje služby pro rodiny s dětmi s rizikovým vývojem s již stanovenou diagnózou (např. ADHD/ADD, poruchy učení, poruchy řeči, dětská mozková obrna, porucha autistického spektra, sluchové postižení, oční vady, kombinované postižení aj.).

Hledáte kontakty na služby dalších odborníků?

Při problémech s chováním dítěte:

Středisko výchovné péče –Dyáda – Most, Růžová 1408, tel. 476 704, 602 357 397

Dětský psychiatr:

MUDr. Šilhartová – Most, Jugoslávská 1636, tel. 702 016 837 (út,-čt.- 13.oo-14.oo hod)

MUDr. Vadlejchová – Chomutov, Písečná 5285, tel. 607 707 320

MUDr. Grimmová – Chomutov, Beethovenova 1140, tel. 732 250 568

Dětský psycholog:

(Psychologa má každé školské poradenské pracoviště)

PhDr. Vidová – Most, Budovatelů 2957, 476 706 933

PhDr. Štenclová – Chomutov, Kochova 1185, tel. 474 447 305

 

Logoped:

Logopedická ambulance –poliklinika Most – 476 172 430, 607 223 678, 737 430 370

Speciálně pedagogické centrum  – Most - tel. 770 155 931 (chtějte logopedickou péči)

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou  na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Práce se žáky:

 1. Depistážní činnosti:
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží
 • Příprava dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracování a analýza jejich výsledků
 • Náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním
 1. Diagnostické činnosti:
 • Příprava diagnostických činností
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
 1. Intervenční činnosti:
 • Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky (procvičování jemné a hrubé motoriky, posilování zrakového vnímání a rozlišování, sluchové analýzy a syntézy, posilování paměti, koncentrace pozornosti a logického uvažování, zlepšování techniky čtení, jeho porozumění a orientaci v textu, práce s textem, opakování gramatických pravidel apod.  

.        Logopedická prevence

 • Konzultace
 1. Jiné aktivity:
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
 • Dokumentace a administrativa

 Práce s ostatními subjekty:

 1. Intervenční činnosti:
 • Konzultace a poradenství se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná komunikace a kontakty se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
 1. Metodické a koordinační činnosti:
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy a asistenty pedagoga
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště
 • Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • Poradenství v oblasti užívání kompenzačních a jiných pomůcek
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
 1. Jiné aktivity:
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
 • Účast na poradách školy
 • Dokumentace a administrativa

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě