Zpět
01.07.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Marie Vitvarová 
Kontakt:

vitvarova.marie@centrum.cz - pro objednání rodičů ke konzultaci

Konzultační hodiny:

středa - 13:00 - 14:30 hodin

(dle dohody i v jiném termínu)

Číslo dveří 49.

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou  na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Práce se žáky:

 1. Depistážní činnosti:
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží
 • Příprava dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracování a analýza jejich výsledků
 • Náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním
 1. Diagnostické činnosti:
 • Příprava diagnostických činností
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
 1. Intervenční činnosti:
 • Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky (procvičování jemné a hrubé motoriky, posilování zrakového vnímání a rozlišování, sluchové analýzy a syntézy, posilování paměti, koncentrace pozornosti a logického uvažování, zlepšování techniky čtení, jeho porozumění a orientaci v textu, práce s textem, opakování gramatických pravidel apod.  

.        Logopedická prevence

 • Konzultace
 1. Jiné aktivity:
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
 • Dokumentace a administrativa

 Práce s ostatními subjekty:

 1. Intervenční činnosti:
 • Konzultace a poradenství se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná komunikace a kontakty se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
 1. Metodické a koordinační činnosti:
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy a asistenty pedagoga
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště
 • Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • Poradenství v oblasti užívání kompenzačních a jiných pomůcek
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
 1. Jiné aktivity:
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
 • Účast na poradách školy
 • Dokumentace a administrativa

 

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)