Zpět
15.09.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Lucie Urbanová

Mail – lucie.urbanova@mostzs15.cz

Telefon +420605552607.

Konzultační hodiny: po domluvě.

Číslo dveří 25

Rady pro rodiče:

Jak objednat dítě na vyšetření do školského poradenského pracoviště?

Pokud máte pocit, že má vaše dítě jakékoli problémy ve škole, je vhodné se spojit s třídním učitelem nebo s učitelem daného předmětu, ve kterém má vaše dítě problémy, můžete konzultovat i se mnou.  Vámi oslovený pedagog nastaví tzv. Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), jistě vám poradí, jak s dítětem doma pracovat. Po třech měsících vyhodnotí, zda nastavená pravidla v PLPP byla účinná. Pokud ano, pokračuje se v nich dále, pokud nestačila tato opatření, a dítě stále selhává, navrhne vám objednat se v školském poradenském zařízení. Nezapomeňte, že důležitá je i kvalitní domácí příprava dítěte, samo se nic nespraví

Na které školské poradenské zařízení se obrátit?

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, Jana Palacha  1534, Most, tel. 476 706 847,723 321 593, E-mail:most@pppuk.cz– poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů.

SPC – Měcholupy – pracoviště Most – Dělnická 21, Velebudice, tel. 770 155 931, E-mail: spc@spc-most.cz – poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s poruchami řeči, mentálním postižením.

SPC – Teplice, Trnovanská 1331, tel. 417 537 428, 731 706 773, E-mail:   romana.ruzickova@spcteplice.cz – poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s poruchami řeči a chování, se sluchovým, mentálním a tělesným postižením, autismem a kombinovaným postižením.

SPC – Demosthenes – dětské centrum komplexní péče, Mírová 2, Ústí nad Labem, tel. 411 198 981, 607 673 361; martina.peskova@demosthenes.cz   - poskytuje služby pro rodiny s dětmi s rizikovým vývojem s již stanovenou diagnózou (např. ADHD/ADD, poruchy učení, poruchy řeči, dětská mozková obrna, porucha autistického spektra, sluchové postižení, oční vady, kombinované postižení aj.).

Hledáte kontakty na služby dalších odborníků?

Při problémech s chováním dítěte:

Středisko výchovné péče –Dyáda – Most, Růžová 1408, tel. 476 704, 602 357 397

Dětský psychiatr:

MUDr. Šilhartová – Most, Jugoslávská 1636, tel. 702 016 837 (út,-čt.- 13.oo-14.oo hod)

MUDr. Vadlejchová – Chomutov, Písečná 5285, tel. 607 707 320

MUDr. Grimmová – Chomutov, Beethovenova 1140, tel. 732 250 568

Dětský psycholog:

(Psychologa má každé školské poradenské pracoviště)

PhDr. Vidová – Most, Budovatelů 2957, 476 706 933

PhDr. Štenclová – Chomutov, Kochova 1185, tel. 474 447 305

 

Logoped:

Logopedická ambulance –poliklinika Most – 476 172 430, 607 223 678, 737 430 370

Speciálně pedagogické centrum  – Most - tel. 770 155 931 (chtějte logopedickou péči)

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou  na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Práce se žáky:

 1. Depistážní činnosti:
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží
 • Příprava dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracování a analýza jejich výsledků
 • Náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním
 1. Diagnostické činnosti:
 • Příprava diagnostických činností
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
 1. Intervenční činnosti:
 • Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky (procvičování jemné a hrubé motoriky, posilování zrakového vnímání a rozlišování, sluchové analýzy a syntézy, posilování paměti, koncentrace pozornosti a logického uvažování, zlepšování techniky čtení, jeho porozumění a orientaci v textu, práce s textem, opakování gramatických pravidel apod.  

.        Logopedická prevence

 • Konzultace
 1. Jiné aktivity:
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
 • Dokumentace a administrativa

 Práce s ostatními subjekty:

 1. Intervenční činnosti:
 • Konzultace a poradenství se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná komunikace a kontakty se zákonnými zástupci žáků
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
 1. Metodické a koordinační činnosti:
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy a asistenty pedagoga
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště
 • Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • Poradenství v oblasti užívání kompenzačních a jiných pomůcek
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
 1. Jiné aktivity:
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
 • Účast na poradách školy
 • Dokumentace a administrativa

 

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.