Zpět
08.06.2022, Ivana Lhotáková

Informace

 Jak vyplnit zápisový lístek do ŠD, ŠK:

  1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
  2. Vyplnit všechny údaje hůlkovým písmem.
  3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
  4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
  5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
  6. Do poznámky na zadní straně uvést všechny možné osoby, které by v případě potřeby mohly dítě vyzvednout. Prosím, uveďte vždy jméno osoby a vztah k dítěti (např. Nováková- babička, Novák - strýc, ….). Osoby uveďte i v případě, že dítě bude odcházet samo.
  7. Pokud dítě bude odcházet samo, psát pouze časy v půl a celou. Z provozních důvodů není možné hlídat jiné časy.
  8. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

 

Při jakýchkoliv změnách můžete na přihlášce údaje během roku kdykoliv změnit či dopsat!

Platba ŠD:

150,- Kč za každý započatý měsíc převodem na účet 23832491/0100 – nutné uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu je nutné provést nejpozději do 20. v předešlém měsíci. Pokud nebude platba včas uhrazena, nemůže se dítě zúčastnit činnosti  ŠD a rodič bude vyzván k jeho vyzvednutí.

Docházka do ŠD je podmíněna rovněž zaplacením stravného ve školní jídelně, zde zakoupíte čip. Čip opatříte tkaničkou a označíte jménem dítěte, pak předáte vychovatelce. Obědy rodiče odhlašují  sami.

 Potřeby do ŠD:

Notýsek, zakoupí vychovatelka z peněz na drobné výdaje. Notýsek dětem, prosím, obalte a pravidelně kontrolujte. Zde budete informováni o dění ve ŠD – akce, výlety, …. Napíšete-li do notýsku zprávu paní vychovatelce, musí ho dítě vychovatelce předložit, není možné notýsky denně všem dětem kontrolovat.

Náhradní oblečení a obuv na ven. Můžete je zanechat dítěti podepsané v tašce v šatně ŠD.

Na celý školní rok vybíráme jedno balení kapesníčků a jeden balík bílých papírů, dva balíčky papírových utěrek.

Žádáme rodiče, aby vše dětem řádně podepisovali (aktovky, penály, mikiny, boty, čepice, …..)

Dětem, které v ŠD zůstávají  po 15.00 hod., doporučujeme dávat odpolední svačinu, pitný režim  je  zajištěn. Nutná vlastní láhev.

Vydávání dětí ze ŠD:

Žáky není možné vydávat na základě telefonního hovoru, zprávy v telefonu ani emailové či jiné mediální zprávy. Vydáno bude pouze osobám uvedeným v zápisovém lístku. V případě, že dítě do družiny vůbec nepůjde, oznamte to včas písemně paní vychovatelce. Budete-li potřebovat, aby dítě odešlo ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisovém lístku, dodejte včas vychovatelce  vyplněný a podepsaný odchodový lístek zákonným zástupcem (vyzvednete u vychovatelky nebo stáhnete na stránkách školy). Děti ze ŠD na základě odchodového lístečku je možné pouštět vždy pouze v půl nebo celou hodinu. V době od 13.30 do 15.00 hod. probíhá ve školní družině řízená činnost.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě