Zpět
29.09.2022, Ivana Lhotáková

Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Foto archiv zde.

Plán akcí  zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další  místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň je vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a společnému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují  dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária,  

          dopravního hřiště a dalších rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Den Země
Děti, pozor, červená
Co má kola, soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já, X-box
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
Keramické tvoření
Šprtec
       Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2022 – 2023

 

„ OCEÁNEM ZA NOVÝM DOBRODRUŽSTVÍM“

       Celoroční zájmová soutěž pro ŠD

 

 

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

ŘÍ:

Zahájení CH
Příprava na cestu

 

ŘÍJEN:        

Ostrov zvířat
Ostrov pirátů

 

LISTOPAD:    

Ostrov mlhy
Tajuplný ostrov

 

PROSINEC:    

Vánoční ostrov

 

LEDEN:        

Ostrov dobrých skutků
Ostrov poznání

 

ÚNOR:             

Ostrov kouzel
Ostrov radosti

 

BŘEZEN:     

Ostrov hvězd
Ostrov barev

 

DUBEN:       

Velikonoční ostrov
Duhový ostrov

 

KVĚTEN:         

Šamanský ostrov
Ostrov motýlů

 

ČERVEN:       

Květinový ostrov
Ostrov pokladů

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce, projektové dny.
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, …
Pozveme si divadlo malých forem, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, na minigolf …
 
 
 
 Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-
BHC Most-BILLIARD-HOCKEY CLUB, Klub dětí CVČ v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské školy, SVČ Most, …
 
 
   KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT
    NEMUSÍ SE NUDY BÁT 
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
  RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
 
Zpracovala:    
Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK
ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 25. 7. 2022
                                                                                   
                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě