Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
09.03.2021, Ivana Lhotáková

ZÁPIS 8. a 9. 4. 2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-15. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s pohádkovou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška do ŠD zde

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

chcete-li mít jistotu, že budete mít pro své dítě místo  ve školní družině, vyplňte a odevzdejte přihlášku do školní družiny obratem. Nejdéle však do konce května 2021. V pozdějším termínu vám umístění do školní družiny nezaručíme a ani umístění dítěte do stejného oddělení s jeho spolužáky.                         

 

V přihlášce je nutné:

 1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
 2. Vyplnit všechny údaje.
 3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
 4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
 5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
 6. Do poznámky na zadní straně uvést všechny možné osoby, které by v případě potřeby mohly dítě vyzvednout. Prosím, uveďte vždy jméno osoby a vztah k dítěti (např. Nováková- babička, Novák - strýc, ….). Osoby uveďte i v případě, že dítě bude odcházet samo.
 7. Pokud dítě bude odcházet samo, psát pouze časy: 12,00, 12,30, 13,00, 13,30, 15,00, 15,30, 16,00, 16,30. Z provozních důvodů není možné hlídat jiné časy.
 8. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

 

Při jakýchkoliv změnách můžete na přihlášce údaje během roku kdykoliv změnit či dopsat!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ.

Úplata za školní družinu v roce 2021/2022

Na základě Směrnice o školní družině a školním klubu č. 11/2011 ze dne 26. 8. 2011 je stanovena úplata za školní družinu ve výši 120,- Kč měsíčně. Platbu je nutné uhradit trvalým příkazem na účet školy, nejpozději  vždy  do 20. v měsíci předešlém. Pokud nebude platba v termínu uhrazena, nemůže dítě školní družinu navštěvovat a hrozí tak, že bude  vyloučeno, čímž uvolníme místo dítěti, které se do školní družiny nedostalo.

Číslo účtu: 23832491/0100, jako variabilní symbol uveďte osobní číslo dítěte, které vám přidělí vedoucí školní jídelny, jako konstantní symbol uveďte číslo 0558. Do zprávy pro příjemce napište: DRUŽINA  + jméno dítěte (zvláště pokud se neshoduje se jménem rodičů). Platbu za školní družinu neslučujte s platbou za stravné.

Pokud rodiče nemají účet, může být úhrada provedena poštovní poukázkou typu „A“ a bude vyplněna jako u trvalého příkazu.

Dále je možnost složit peníze hotově na účet školy přímo v bance.

Pouze výjimečně lze platit hotově po předchozí dohodě.

 


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě