Zpět
01.07.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Obvod školy

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

ze dne 7. března 2017,

 

kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol
zřízených statutárním městem Most a části společných školských
obvodů základních škol

 

Zastupitelstvo města Most vydává dne 7. března 2017 v souladu s ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I

Stanovení školských obvodů spádových základních škol

 

 1. Školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most (dále v tomto odstavci jen jako „obvod“) se stanovují takto:
 2. a)      obvod č. 3 pro Základní školu, Most, U Stadionu 1028, příspěvkovou organizaci (se sídlem U Stadionu 1028, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 2 této vyhlášky a celé místní části Starý Most;
 3. b)      obvod č. 4 pro Základní školu, Most, Václava Talicha 1855, příspěvkovou organizaci (se sídlem Václava Talicha 1855, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 3 této vyhlášky;
 4. c)      obvod č. 5 pro Základní školu, Most, Zlatnická 186, příspěvkovou organizaci (se sídlem Zlatnická 186, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky a z celé místní části Rudolice;
 5. d)     obvod č. 8 pro Základní školu, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkovou organizaci (se sídlem Vítězslava Nezvala 2614, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 6 této vyhlášky;
 6. e)      obvod č. 11 pro Základní školu, Most, Obránců míru 2944, příspěvkovou organizaci (se sídlem Obránců míru 2944, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 8 této vyhlášky;
 7. f)       obvod č. 14 pro Základní školu, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkovou organizaci (se sídlem Rozmarýnová 1692, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 9 této vyhlášky;
 8. g)      obvod č. 15 pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci (se sídlem J. A. Komenského 474, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 10 této vyhlášky;
 9. h)      obvod č. 18 pro Základní školu, Most, Okružní 1235, příspěvkovou organizaci (se sídlem Okružní 1235, Most, 434 01), je tvořen z části území statutárního města Mostu vymezené adresami uvedenými v příloze č. 11 této vyhlášky.

Čl. II

Stanovení částí společných školských obvodů

 1. Na základě uzavřené dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je část území statutárního města Mostu vymezená adresami uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky a celým územím místních částí Souš a Komořany částí společného školského obvodu (obvod č. 1) Základní školy, Most, Svážná 2342, příspěvkové organizace (se sídlem Svážná 2342, Most, 431 01) zřízené statutárním městem Most.
 2. Na základě uzavřené dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy2 je část území statutárního města Mostu vymezená adresami uvedenými v příloze č. 5 této vyhlášky částí společného školského obvodu (obvod č. 7) Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizace (se sídlem Jakuba Arbesa 2454, Most, 431 01) zřízené statutárním městem Most.
 3. Na základě uzavřené dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy2 je část území statutárního města Mostu vymezená adresami uvedenými v příloze č. 7 této vyhlášky a celým územím místních částí Velebudice, Čepirohy a Vtelno částí společného školského obvodu (obvod č. 10) Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvkové organizace (se sídlem Zdeňka Štěpánka 2912, Most, 431 01) zřízené statutárním městem Most.

Čl. III

Společná ustanovení

 1. Důsledky stanovení školských obvodů spádových základních škol a částí společných školských obvodů základních škol stanoví zákon.
 2. Mezerovitost číslování školských obvodů (tj. obvody č. 1 až 18) vychází z historického číslování stávajících základních škol.

 

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most, ze dne 31. října 2013.

Čl. V

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

           ___________________________                           ___________________________

                       Mgr. Jan Paparega                                                    Ing. Marek Hrvol

                          primátor města                                                náměstek primátora města

                                     

Most, Korozluky, Lužice, Patokryje a Skršín

ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Most a Malé Březno

Most, Havraň, Lišnice, Polerady a Volevčice

ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.“)

Obvod č. 15:

 

Česká (mimo č. p. 1021 až 1026)

A. Komenského

Kpt. Jaroše

Lidická

Lipová č. p. 1841

Lipová č. p. 3321

Lipová č. p. 390

Lipová č. p. 803 až 808

Lipová č. p. 819

J. Husa

Okružní č. p. 1718 až 1719

Okružní č. p. 1733

Okružní č. p. 3130

V Sadech

Velebudická

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě