Zpět
03.04.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

INFORMACE MSMT ČR

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA
2021 DO 28. BŘEZNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
   vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
   dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv.
„určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká
se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou
povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a
vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti
pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili
o uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních
testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
   bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak,
že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva
na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu
nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní
rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě