Zpět
09.04.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

INFORMACE ZÁPIS

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.

Inforace k ZÁPISU na této škole - v záložce Základní škola - Zápis do první třídy zde.

Škola je po rozsáhlé rekonstrukci, podívejte se https://www.youtube.com/watch?v=7rxwTeG9Lk4

Pozvánka k zápisu dětí do prvních tříd  https://www.youtube.com/watch?v=qCIOgJYRuNU&t=4s

Škola zateplila a související práce prováděla MM https://www.youtube.com/watch?v=Cr_2GWJEvkI

Zápisy do základních škol proběhnou 8. a 9. dubna

4.3.2021
Pokud se se svým dítětem chystáte k zápisu do školy, přijdou vám vhod následující informace.
Zápis do škol, ilustrační foto
 
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také těch, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

Ředitelky a ředitelé zveřejňují na webových stránkách svých škol informace o organizaci a průběhu zápisu – kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formálních a případných dalších částí zápisu. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte, tzn. přinese s sebou např. svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

V letošním roce nabídnou všechny základní školy zřízené městem Most možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace ZápisyOnline. Rodiče tak budou moci podat žádost o zápis z pohodlí domova; odkazy pro přístup do aplikace zveřejní školy v dostatečném předstihu na svých webových stránkách.

Průběh zápisu je dán vyhláškou o základním vzdělávání. Zápis se skládá z formální části (tj. podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky) a, je-li přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, rovněž z rozhovoru a případně z dalších činností s dítětem. Rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a na orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je stanoveno, že žádost zákonného zástupce o odklad povinné školní docházky je nutné doručit řediteli školy již v době určené pro zápis, tj. do 30. dubna. 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu do výše 5 000 korun.
(ptroj)

Další podrobnosti najdou zájemci v příloze pod článkem
 

Odkazy

 
Vložil: Vladimír Novotný
Vytvořeno / změněno: 4.3.2021 / 4.3.2021 | Zveřejnit od: 4.3.2021

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě