Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
21.06.2020, Mgr. Romana Krčmářová

UČIVO 22. -29. 6.

Milé děti, vážení rodiče,

jsme na konci školního roku, který v 2. pololetí probíhal poněkud netradičně. Z časti ve školních lavicích, z části domácí výukou, během které se z vás rodičů stali učitelé. Jsme na konci naší cesty a před vámi jsou poslední úkoly. Je důležité vytrvat a splnit je, aby nástup do 3. ročníku po prázdninách byl pro děti snazší, učivo bylo upevněno. Doporučuji věnovat se procvičování učiva i o prázdninách vzhledem k tomu, že se děti neúčastnily výuky od 11.3.

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva o větě (začátek/ konec věty, druhy vět, správně větu přepsat), psaní u - ú - ů, slabik s ě, tvrdé a měkké skupiny, slovní druhy ( umět je vyjmenovat, poznávat podstatná jména, slovesa, předložky, spojky).

Postupně dokončit cvičení v Pravopisných pětiminutovkách. Můžete si nechat některá cvičení i na prázdniny. Při procvičování využijte onlinecviceni.cz, skolakov.cz.

PSANÍ

Dopsat písanku str. 38, 40. Trénovat přepis slov, vět z knih, časopisů. Zaměřit se na správné tvary písmen, pozorné psaní - háčky, čárky, tečky nad písmeny, vést děti ke kontrole a opravě napsaného textu.

ČTENÍ

Každý den trénovat plynulé, pozorné čtení s porozuměním (umět přečtený text vyprávět nebo odpovídat na kontrolní otázky). Děti mohou číst vlastní knihy, dětské časopisy. Důležité je číst i o prázdninách.

MATEMATIKA

Procvičování pamětného sčítání, odčítání do 100 (viz typy příkladů v Matematických minutovkách), opakovat násobkové řady 2, 3, 4, 5, pamětně násobit a dělit v oboru 0 - 50. Dokončit cvičení v minutovkách a fialový prac. sešit do str. 35. Lze využít výuková videa matyskova-matematika.cz.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Společné fotografování tříd se uskuteční v náhradním termínu v září.

V úterý 23. 6. (12.00 - 14.30) a ve středu 24. 6. (12.00 - 13.00) se budou vybírat učebnice. Jedná se o tyto knihy: Český jazyk 2, Čítanka (někdo ji má ve škole), prvouka, Anglický jazyk (někdo má ve škole) a fialový pracovní sešit z Ma - budeme v něm pokračovat ve 3. třídě. Prosím, aby jste mi napsali na messenger, kdy a v kolik přijdete. Vyzvednu vás před školou.

V úterý 30. 6. se vydává vysvědčení celé třídě . Děti, které nechodily od 25. 5. do školy, přinesou desky na vysvědčení, Čestné prohlášení (dám vám ho při předání učebnic) a roušku. V 7.50 si děti vyzvednu před školou. Domů půjdou děti cca v 8.45.

Ve 3. ročníku budou děti potřebovat stejné pomůcky jako nyní a navíc kružítko (potřeba bude až v 2. pololetí).

Přeji vám pohodový závěr školního roku. Těším se na setkání s celou třídou 30.6.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě